Upravni odbor mariborske univerze soglaša z novim študijskim programom farmacije

V četrtek, 28. oktobra 2021 sta potekali 3. izredna seja, na kateri so člani Upravnega odbora potrdili predinvesticijsko zasnovo za projekt Prenova objekta »Študentski dom 15«, katerega so podrobneje obravnavali že na eni izmed prejšnjih sej, in 8. redna seja Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Po pregledu realizacije sklepov s prejšnjih sej so se člani seznanili s poročilom o delu in poslovanju zavoda Raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru (RAZ:UM) za leto 2020, katerega je ustanoviteljica Univerza v Mariboru ter zadolžili vodstvo univerze, da poda predlog rešitve o nadaljevanju vodenja in poslovanja zavoda.

Upravni odbor se je seznanil tudi s poročilom o znanstvenoraziskovalnem ter konferenčnem in pedagoškem delu zavoda Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP) za preteklo leto, katerega je prav tako ustanoviteljica Univerza v Mariboru. V omenjenem letu je zavod nadaljeval z izvajanjem sedemletnega raziskovalnega programa ”Uporabna matematika, teoretična fizika in inteligentni sistemi”, pod vodstvom prof. dr. Marka Robnika, financiranim s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v obdobju od 2015 do 2021, in ki je tudi osnovna dejavnost CAMTP, in sega kontinuitetno v obdobje njegove ustanovitve leta 1990. ARRS je poslovanje zavoda ocenila kot vrhunsko, nenazadnje je center tudi velika pridobitev za univerzo vse od ustanovitve naprej.

Člani so med drugim podali soglasje k ustanovitvi odplačne služnostne pravice hoje in vožnje z osebnim vozilom na nepremičnini v delu, ki je v lasti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, po pridobitvi soglasja ustanoviteljice Republike Slovenije.

Prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Zoran Ren je podrobneje predstavil pregled financiranja raziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v obdobju 2018-2020. Čeprav sredstva za raziskovalno dejavnost rastejo, ostajajo deleži znotraj razdelitve enaki, ob dejstvu, da je uspešnost raziskovalcev UM primerljiva z preostalimi raziskovalci v RS. Z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti se pričakuje, da bo temeljil na stabilnejšem financiranju vseh raziskovalnih področjih.

Upravni odbor je v nadaljevanju podal soglasje k vlogi za akreditacijo novega EMAG študijskega programa 2. stopnje Farmacija MF UM, in s tem podal podlago za nadaljnjo obravnavo na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Gre za petletni magistrski enoviti študijski program reguliranega poklica magistra farmacije, usklajenega z evropsko direktivo ter dodanimi kompetencami v okviru kliničnega vidika, hkrati pa je vsebina študija usklajena s ciljem, povečati kompetence diplomanta v smeri praktičnega znanja s področja lekarniške, klinične in industrijske farmacije. Omenjeni študijski program tako odgovarja na potrebe trga, saj smo v RS na repu glede števila zdravstvenih delavcev na prebivalstva. Poslanstvo farmacevta je posredno in neposredno delo z bolniki, z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci, s čemer zagotavljajo, da bolnikom predpisana zdravila v največji možni meri prispevajo k najboljšim možnim zdravstvenim izidom. S tem tudi sledimo strateškim usmeritvam UM za dolgoročen in družbeno odgovoren razvoj študijskih programov.

Upravni odbor Univerze v Mariboru je še sprejel Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, z nekaterimi ključnimi spremembami kot so zgodnejši roki za potrjevanje šolnin in drugih prispevkov ter na novo določeni pogoji za vračilo šolnin, ki bodo dobrodošli predvsem tujim študentom in drugimi vsebinski spremembami, ki so v novih navodilih ustrezneje poimenovani in umeščeni.

 

Oddaj komentar