Sprememba: Seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru odslej javne

Dne 22. aprila 2021 je na Univerzi v Mariboru potekala 2. redna seja Upravnega odbora UM. UO UM se je na začetku seznanil s spremembo predstavnice ustanovitelja v članstvu UO UM in sicer je imenovana Ksenijo Flegar namesto Ivane Grgić.

Pred dnevi smo v našem mediju poročali, da se Univerza v Mariboru zapira pred javnostjo, članek lahko najdete na tej povezavi. Po našem poizvedovanju zakaj zapiranje sej Upravnega odbora, pa so se očitno odločili, da delovanje univerze vendarle mora biti javno.

Na včerajšnji redni seji Upravnega odbora Univerze v Maribor, so namreč člani UO so prav soglasno sprejeli sklep, da se javnosti omogoči spremljanje nadaljnjih sej, ki bodo tudi objavljene na univerzitetni spletni strani. Naslednja seja je predvidevana 27. maja 2021.

Člani UO UM so se seznanili z delovanjem prejšnjega UO UM 

Sicer pa je na zadnji seji upravni odbor Univerze v Mariboru na podlagi 4. odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru ter 274. čl. Statuta UM izvoli predsednika in njegovega namestnika tako, da izvolijo predsednika izmed predstavnikov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, namestnika predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja univerze ali nasprotno. Ker je nadomestna članica UO UM kot predstavnica ustanovitelja nastopila funkcijo šele dan pred sejo, so se člani Upravnega odbora UM odločili, da bodo glasovanje o namestniku predsednika UO, ki je iz vrst ustanoviteljev, prestavili na naslednjo sejo.

Člani UO UM so se seznanili z delovanjem prejšnjega UO UM in sicer so obravnavali projekt Tempus Morems, kjer so od poročevalca g. Mladena Kraljića zahtevali dopolnitev dokumentacije, točka bo tako ponovno obravnavana na naslednji seji Upravnega odbora. V okviru iste točke so se člani seznanili s poročilom s strani bivšega predsednika UO UM prof. dr. Gorazda Meška glede največjih projektov preteklega mandata na področju investicij, finančnega poslovanja UO UM ter sprememb aktov univerze. Članom UO UM je bil predstavljen postopek ponovne akreditacije UM, v katere bo UO UM kot organ univerze aktivno vključen.

Seznanili so se s Poročilom o izvedbi notranje revizije

V nadaljevanju se je Upravni odbor seznanil s Poročilom o izvedbi notranje revizije evidentiranja stroškov po dejavnostih članic za leto 2019 ter pripravljeno izvedbo priporočil. V pregled so bile zajete vse fakultete oziroma članice UM ter dve drugi članici UM – Univerzitetna knjižnica Maribor in Študentski domovi ter rektorat UM. Cilj notranje revizije je bil preveriti ustreznost sistemov za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih javne službe in tržne dejavnosti, ki so jih vzpostavile Univerza v Mariboru in njene članice ter druge članice.

Upravni odbor Univerze v Mariboru je naložil vodstvu UM pripravo primerjalnega prikaza slovenske ureditve podpisovanja pogodbe o zaposlitvi z rektorjem in seznanitev članov UO UM z vsemi mnenji, zbranimi v takratnem postopku spremembe Statuta UM.

Potrdili izhodišča za izračun šolnin za prihodnje študijsko leto

Upravni odbor Univerze v Mariboru je tudi potrdil izhodišča za izračun šolnin za prihodnje študijsko leto, ki so podlaga za kasnejši sprejem celotnega cenika storitev UM za študijsko leto 2021/2022, prav tako so bila na seji UO UM sprejete spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so bila sprejeta tudi na Senatu UM. Člani UO so prav tako soglasno sprejeli sklep, da se javnosti omogoči spremljanje nadaljnjih sej, ki bodo tudi objavljene na univerzitetni spletni strani. Naslednja seja je predvidevana 27. maja 2021.

Oddaj komentar