Pošta Slovenije s 1. julijem uvaja dodatne novosti

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je konec leta 2020 objavila nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 137/2020), ki začne veljati 1. julija 2021 in uvaja dve hitrosti prenosa pisemskih pošiljk. 

V skladu z novim splošnim aktom Pošta Slovenije uvaja ločevanje pisemskih pošiljk na prednostne in neprednostne pošiljke

Roki prenosa se zaradi navedenih sprememb ne bodo podaljšali, bodo pa uporabniki imeli možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti, ki se bo po novem imenoval prednostni prenos, in nižjim nivojem kakovosti, ki se bo imenoval neprednostni prenos.

Prednostni in neprednostni prenos se v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve s 1. julijem 2021 uvaja za pošiljke korespondence v notranjem prometu, in sicer za standardno pismo, navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo ter pošiljke za slepe in slabovidne. Prednostne pošiljke bodo ustrezno ločene od neprednostnih pošiljk z dodatno oznako na pošiljki. Za prednostni prenos bo cena višja od neprednostnega prenosa.

Za primer navajamo, da bo cena standardnega pisma, ki bo poslano prednostno, znašala 0,67 EUR, medtem ko bo cena za neprednostno standardno pismo znašala 0,62 EUR.

Pri pošiljanju priporočenega prednostnega pisma do 20 g bo cena 2,05 EUR, medtem ko bo cena za neprednostni prenos znašala 1,95 EUR. Nove cene, ki jih je potrdila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, so na voljo na povezavi https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet_nov.pdf.

Za primerjavo lahko dodamo, da npr. cena za prenos prednostnega standardnega pisma v Avstriji znaša 0,85 EUR, neprednostnega pa 0,74 EUR, medtem ko je npr. v Italiji cena za prenos prednostne standardne pošiljke 2,80 EUR, neprednostne pa 1,10 EUR.

Ko se bodo uporabniki odločili za prednostni prenos, bo njihova pisemska pošiljka praviloma dostavljena naslednji delovni dan po oddaji pošiljke v prenos (D+1, D je dan oddaje pošiljke v prenos). V primeru izbire neprednostnega prenosa pa bo po pisemska pošiljka praviloma dostavljena v treh delovnih dneh od oddaje pisemske pošiljke v prenos (D+3).

Najnovejši trendi razvitih evropskih držav, ki trenutno beležijo najvišjo stopnjo digitalizacije poslovanja države in prebivalcev, posledično pa tudi količin pisem v obtoku, prehajajo na bistveno nižje standarde prenosa pisem, npr. zgolj ene kakovosti, ki sodi v kategorijo neprednostnih z daljšimi roki prenosa, ki sežejo do D+5, kot je primer v Franciji in na Danskem, ali pa še vedno ohranjajo ločevanje pisem na prednostne in neprednostne, pri čemer je predpisana kakovost za prednostna pisma precej nižja in znaša npr. na Hrvaškem 85 odstotkov pošiljk, dostavljenih naslednji dan (v D+1), v Italiji 80 odstotkov pošiljk, dostavljenih v D+1, ponekod pa se predpisani roki prenosa začnejo z D+2 ali D+3 (Estonija, Norveška, Romunija, Švedska). Zelo podobno ureditev prednostnih in neprednostnih pošiljk z vidika kakovosti, kot jo uvaja Slovenija, imata npr. Avstrija in Nemčija.

V zadnjem času se vse več evropskih držav odloča za uvedbo ločevanja pisem na prednostna in neprednostna

Razlog je upadanje količin pisemskih pošiljk zaradi velikega porasta elektronske komunikacije (e-substitucija) in spremenjenih navad uporabnikov. V takšnih okoliščinah vzdrževanje sistema za prenos pisem kot izključno prednostnih pisem z visokimi ciljnimi vrednostmi predpisanih rokov prenosa ni optimalno. Uvedba pisem dveh hitrosti prenosa pomeni za izvajalca univerzalne poštne storitve možnost, da optimalneje organizira delovne procese v posameznih fazah prenosa. Tudi Pošti Slovenije bo na ta način omogočena večja fleksibilnost in optimizacija poslovnih procesov pri prilaganju poslovanja postopnim spremembam na trgu ter posledično večja vzdržnost izvajanja univerzalne poštne storitve.

V evropskih državah obstajajo različne prakse glede kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Sedanja ureditev tega področja, kjer se vse pošiljke korespondence obravnavajo kot prednostne pošiljke z visokim standardom kakovosti prenosa, je zelo redka in se tudi v Sloveniji ukinja s 1. julijem 2021. Kljub spremembi ostaja predpisana kakovost prenosa pisemskih pošiljk v Sloveniji med najvišjimi v Evropi.

Oddaj komentar