Pet kandidatov za direktorja Nigrada, nekateri se “skrivajo”

Nigrad ima slabo donosnost. Foto: Nino Verdnik

Ta teden bodo pričeli izbirati med kandidati in kandidatko, ki si želijo voditi mariborsko komunalno podjetje Nigrad. Najbolj resni tekmeci za direktorsko mesto naj bi bili Darko Dubravica, Matjaž Knez in aktualni prvi mož podjetja Marko Plečko. Kandidirata tudi Zdenka Radek in Alojz Kovše. Vsem petim smo postavili ista vprašanja.

Kljub temu, da smo klicali vse kandidate, se vsi očitno niso želeli predstaviti širši javnosti. Odgovorov v dogovorjenem roku nismo prejeli od aktualnega (sicer direktorja z začasnim mandatom) Plečka, prav tako se ni oglasil Kovše. Ostali trije so odgovorili na šest, po naši oceni ključnih vprašanj. Odgovore lahko primerjate in presojate sami.

1. Kakšna je vaša ocena aktualnega stanja mariborske komunalne infrastrukture?

D. Dubravica: “Mariborska komunalna infrastruktura je v slabem stanju. Nigrad ima sicer nekoliko zvezane roke, saj je zgolj vzdrževalec oziroma upravljavec z infrastrukturo in ne njen lastnik, zato bi se bilo treba tesneje povezati z Uradom za komunalo, promet in prostor MOM ter skupaj z njimi pripraviti dober sanacijski načrt. V preteklosti so komunalna podjetja v sodelovanju z UKPP MOM že pripravila načrt sanacij komunalne infrastrukture, ki bi zajela celovito prenovo, tj. komunalne vode, energetske vode in prometno infrastrukturo, vendar do celovite prenove zaradi proračunskih primanjkljajev zaenkrat še ni prišlo. Verjamem, da so na mariborski občini imeli ob pripravi proračuna za leto 2017 to v mislih in da bo Maribor kmalu infrastrukturno prenovljen.

M. Knez: “Družba Nigrad opravlja naloge upravljalca in vzdrževalca javnih prometnih površin, in vzdržuje javno kanalizacijo. Stanje te komunalne infrastrukture je zadovoljivo, kar zagotavljata s svojim kvalitetnim delom vzdrževalec- Nigrad in potrebnimi investicijami lastnik, to je Mestna občina Maribor in okoliške občine. Gotovo pa je mogoče posamezne storitve izvajati bolje in s kvalitetnejšo infrastrukturo doprinesti k temu, da bi bili stroški vzdrževanja in upravljanja nižji, kar pa bi seveda občutili uporabniki pri plačilu storitev, ki jih morajo mesečno plačevati za uporabo le te.

Z. Radek: “Slaba. V prvi vrsti gre za pomanjkanje virov financiranja komunalne infrastrukture, ki je pogoj za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb. Vendar odločanje o tem ni v pristojnosti izvajalcev gospodarskih javnih služb. Zato izvajalci gospodarskih javnih služb tudi ne morejo prevzeti celotne odgovornosti za učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb. Del odgovornosti morajo prevzeti občinski sveti, ki odločajo, katere naložbe se bodo izvajale in kakšen bo njihov obseg, odločajo pa tudi o virih financiranja naložb v komunalno infrastrukturo ter o cenah storitev javnih služb. Torej oviro predstavljajo politične odločitve, s pomočjo katerih se skuša občasno izrabljati izvajalce gospodarskih javnih služb, zato da bi se preko njih reševali tudi drugi problemi lokalnih skupnosti. Bolj problematično je dejstvo, da pa so lokalne skupnosti iz tega naslova zaradi nepotrjene cene omrežnine na občinskih svetih in ker omrežnina ni bila zaračunana uporabnikom kanalizacijskega infrastrukturnega omrežja, že v letih 2014, 2015 in deloma 2016 izgubile pomemben vir financiranja naložb v komunalno infrastrukturo, ki bi se lahko uporabil za razširitev in obnovo kanalizacijskega sistema.

 

 

2. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi komunalnega podjetja Nigrad?

D. Dubravica: “Po mojem mnenju so največji izzivi zagotovo v zagotovitvi redne in učinkovite dvosmerne komunikacije z občino oziroma UKPP-jem, pa ne zato, ker je MOM večinski lastnik, ampak predvsem zato, ker je Nigrad v prvi vrsti v službi občanov. Nigrad letos praznuje 160-letnico obstoja in delovanja, kar pomeni, da sodi med najstarejše slovenske komunalne službe, zato nikakor ne smemo in ne moremo dopustiti, da bi podjetje s takšno tradicijo propadlo. Prioritetna izziva ali pa kar konkretni nalogi sta ureditev javne razsvetljave in mestne kanalizacije. Kar se tiče razsvetljave – že leta 2016 so evropski predpisi zahtevali zmanjševanje porabe električne energije po kW na prebivalca; to seveda še ni urejeno, ima pa lahko za občino visoke denarne sankcije. Prepričan sem, da bi bilo ta denar bolje porabiti za obnovo vrtcev in šol kot pa za plačilo kazni. Od februarja naprej občina obračunava omrežnino, ki ji predstavlja strateški vir za obnovo in širitev kanalizacijskega omrežja; pri tem je Nigradova prioritetna naloga, da izgradi manjkajočo kanalizacijo, vsekakor pa bo en pomembnejših prvih izzivov novega direktorja tudi ureditev odnosa z nezakonito odpuščenimi. Njegov cilj mora biti predvsem ta, da prepreči nastajanje nadaljnje škode in da zaščititi tako interese družbe kot tudi njenih zaposlenih.

M. Knez: “Družba NIGRAD je ena izmed najpomembnejših družb na področju komunalne oskrbe v mestu Maribor. Njena vloga je večplastna tako v ekonomskem, finančnem, prostorskem in zgodovinskem pomenu. Delovanje družbe sega v daljno preteklost. Temelji družbe so stari dobri 170 let. Segajo v čas, ko se je celotno ekonomsko in politično okolje odločilo, da bo sistemsko pristopilo k upravljanju in gradnji komunalnih infrastrukturnih sistemov. V zgodovinskem obdobju je v delovanje družbe posegalo veliko dejavnikov: od ekonomskih, političnih, okoljskih in vse to je v oblikovanju in strukturi družbe pustilo velik pečat. Izzive družbe v naslednjem obdboju vidim na dveh ključnih področjih: MARIBOR ČISTO IN VARNO MESTO- za popolno čistočo mesta in upravljanje z sistemom razsvetljave, vodenja prometa, nadzora; MARIBOR GOSPODARSKO USPEŠNO MESTO – sprožitev vzvodov za pričetek razvojnih projektov na področju inteligentnih mest, vodenja prometa, učinkovitega upravljanja komunalnih objektov.

Z. Radek: “Utrjevanje vloge podjetja z jasno vizijo, ki skrbi za lokalno okolje in ki dviguje vrednost podjetja; organiziranje in vodenje aktivnosti, ki omogočajo trajni obstoj in razvoj podjetja; zagotavljanje optimalne kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, ustrezno financiranje poslovanja in nadziranje učinkovitosti porabe sredstev, delovanje in ravnanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z določili veljavne zakonodaje ter s pravili poslovne morale in etike.”

3. Kako boste povečali prihodke Nigrada?

D. Dubravica: “Prihodki Nigrada so skladni z zagotovljenimi standardi vzdrževanja, ki so zaenkrat žal prenizki. Z zagotovitvijo primernega standarda, kar bi pomenilo bistveno izboljšanje kvalitete življenja Mariborčanov, bi se z optimizacijo obsega vzdrževalnih in dograditvenih del izboljšalo tudi poslovanje Nigrada. Poglobiti bi bilo treba sodelovanje z vsemi sosednjimi občinami in prevetriti stroškovno stran.

M. Knez: “Povečavanje prihodkov družbe je večplastno in je samo eden izmed ciljev, ki bodo postavljeni v fokus mojega vodenja, če mi bo zaupan mandat direktorja. Prav gotovo mora biti v prvem planu odnos z vsemi deležniki, ki nastopajo v odnosu družbe Nigrad. To so v prvi vrsti uporabniki, lastniki in zaposleni v družbi. V pravilnem odnosu med njimi se skriva ključ uspešnega podjetja. Ne smemo pozabiti namreč, da je Nigrad v prvi vrsti predvsem Javno podjetje, ki skrbi za izvajanje javne gospodarske službe, kjer je merilo predvsem zadovljen uporabnik- občan. Povečevanje prihodkov in obvladovanje stroškov ter povečevanje kvalitete storitve je proces, ki bo skrbno načrtovan in postavljen v vsak poslovni segment družbe, bo merilo in vodilo vsakega zaposlenega. Prepričan sem, da so velike priložnosti tako na področju javno gospodarskih služb- nove koncesije, kot na področju tržnega programa.

Z. Radek: “Ni bistvo povečanje prihodkov. Važno je povečati pozitivno razliko med prihodki in odhodki. Torej z aktivnostmi za povečanje prihodkov in/ali ob hkratnem zmanjševanju odhodkov. Več je že opisano pri ostalih točkah.

4. Kje vidite Nigrad čez 5 let?

D. Dubravica: “Vidim ga kot stabilno in urejeno komunalno podjetje v 100-odstotni javni lasti, ki bo v prvi vrsti še učinkoviteje služilo občanom, ob tem pa tudi kot konkurenčnega igralca na trgu, ki bo uspešnejši pri pridobivanju poslov na javnih razpisih.

M. Knez: “NIGRAD vidim kot družbo, ki bo v širšem regijskem prostoru predstavljal sinonim za varnost, gospodarnost, urejenosti in celovitost komunalnih storitev.

Z. Radek: “Nigrad je vedno sledil načelom, kot so zanesljiva izpolnitev pričakovanj in zadovoljstvo uporabnikov njegovih storitev, hitra odzivnost in prilagodljivost pri izvajanju storitev, celovitost in konkurenčnost ponudbe storitev gospodarskih javnih služb ter oseben in prijazen pristop strokovno usposobljenih delavcev do vsakega posameznega uporabnika njegovih storitev. Glavne dejavnosti bi dopolnili še z novimi. Tako bo podjetje uporabnikom njegovih storitev nudilo še bolj širok in kakovostnejši asortiman njegovih storitev, ki ga je treba dopolnjevali še s ponudbo storitev, ki jih sedaj opravljajo drugi koncesionarji. V osnovi bi tako še naprej ločili opravljanje gospodarskih javnih služb in opravljanje popolnoma tržnih storitev, s katerimi želi podjetje ohraniti svoj tržni delež in si zagotoviti trden položaj na ožjem in širšem območju. Z aktivnostmi na vseh področjih bi se podjetje lahko uvrstilo na lestvicah najuglednejših slovenskih podjetij.

5. S kakšnimi metodami boste motivirali zaposlene?

D. Dubravica: “Nigrad že zdaj zaposluje pridne in sposobne delavce, ki poleg pozitivne motivacije potrebujejo predvsem stabilno vodstvo z jasnimi cilji in daljnosežno vizijo razvoja družbe. Delavcem je treba zagotoviti stimulativno delovno okolje, v katerem bodo znali svoje delo prepoznati kot izziv za doseganje ciljev. Prizadeval si bom, da bo Nigrad postal družini prijazno podjetje, saj se dobro zavedam, da je lahko le delavec, ki je ustrezno motiviran, odličen pri opravljanju svojega dela, to odličnost pa bo z lahkoto prepoznal sleherni Mariborčan ali pa obiskovalec našega mesta.

M. Knez: “Vsake velike spremembe lahko pomenijo tudi velike sistemske premike, ki pa jih v takšni družbi, kot je NIGRAD ni smiselno in tudi ni potrebno izvajati.Moje delo bo usmerjeno predvsem v sistemsko vpeljevanje vrednot, ki bodo zagotavljale dolgotrajno in načrtno izgradnjo zastavljene vizije in dolgoročnih ciljev družbe. Torej v naših vrednotah bodo jasno prepoznavni cilji družbe in bodo odsevali razvoj naše ciljne korporacijske kulture. Odgovornost, Osredotočenost in Okoljska učinkovitost bodo vrednote na osnovi katerih bomo v družbi Nigrad gradili pot k končnemu cilju to je poslovni Odličnosti. Aktivno sodelovanje v tem procesu je metoda motivacije zaposlenih v družbi. Ena izmed takšnih nalog je sistem organiziranosti po principu “družini prijaznega podjetja”.”

Z. Radek: “Uspeh podjetja ustvarjajo predvsem njihovi zaposleni. Od njihovih sposobnosti in motivacije so odvisni rezultati. Motiviranje zaposlenih je vedno uspešno, če ti čutijo odgovornost do podjetja in si tudi sami želijo, da je podjetje uspešno in da dobijo občutek pripadnosti. Zato mora biti podjetje takšno, da si ljudje želijo v njem delati, so na svojega delodajalca ponosni in mu ostanejo zvesti tudi v kriznem obdobju. Prvi korak je vsekakor, da vidijo cilj – smisel v tem, kar počnemo. Še posebej, ker se podjetje in okolje, v katerem to deluje, spreminjata. Komunikacija bo temeljila na medsebojnem spoštovanju in na tako imenovani “politiki odprtih vrat”. O podjetju je potrebno širiti dobro mnenje, skrbeti za povezanost z lokalnim okoljem in vanj tudi vlagati.”

6. Kakšne zaveze lahko kot kandidat za vodenje podjetja podate lastnikom, zaposlenim, Mariboru?

D. Dubravica: “Če bo nadzorni svet Nigrada v mojem 5-letnem programu vodenja družbe, tj. 2017-2021, prepoznal kvalitete, ki jih išče, potem lahko zagotovim, da bo podjetje postalo, kot sem omenil že prej, še odgovornejši infrastrukturni partner naše in okoliških občin ter stabilen in kvaliteten gradbeno-razvojni partner v širši štajerski regiji. Ta bo zaposloval še več strokovno visoko usposobljenih delavcev, ki bodo ponosni in motivirani prihajali na delo v podjetje z bogato tradicijo in s pomembno vlogo pri razvoju mesta Maribor, saj je zraven že od samih temeljev mesta.

M. Knez: “Zaveze so posledica odločitve, da bi želel svoje znanje in delovne izkušnje, ki sem jih pridobil tako na področju vodenja velikih gospodarskih družb, delovanja v državni upravi in raziskovalnem delu predati mestu, v katerem sem rodil in v katerem živim. Moja zaveza je v programu dela, ki bo popeljal družbo Nigrad na pot poslovne odličnosti za izvajanje komunalnih storitev v zadovoljstvo vseh uporabnikov. To pa pomeni: NIGRAD mora postati družba, ki bo v širšem regijskem prostoru predstavljala varno, gospodarno, urejeno in celovito izvajanje komunalnih storitev.

Z. Radek: “Zaveza se nanaša na izpolnjevanje interesov, ki jih imajo lastniki, zaposleni in občani Maribora. Če je poglaviten interes lastnikov (in moral bi biti) dolgoročna rentabilnost (ROE) in povečanje moči podjetja (povečanje tržne vrednosti – bilančna vsota in kapital), potem je to naloga in zaveza uprave. Če so poleg tega interesi lastnikov podjetja še ohranjanje in večanje tržnega deleža (prevzemanje tržnega deleža manjših komunalnih podjetij in širitev na področja, kjer podjetje še ni prisotno oziroma je svojo prisotnost na teh področjih v zadnjih letih izgubilo), ter večanje ugleda podjetja, je tudi to naloga in zaveza uprave. Kot kandidat za vodenje podjetja pa bi vso pozornost namenila tudi zakonitosti in stabilnosti poslovanja ter primarnemu poslanstvu podjetja, to je zadovoljevanje potreb po gospodarskih javnih službah, kar bi moral biti tudi bistveni interes lastnikov in občanov, ki poleg tega zahtevajo še kvaliteto in ceno. Zaposleni v podjetju imajo primarni interes po delovnem razmerju in osebni karieri (razvoju) in naloga uprave je, da jim to zagotovi in jih pri tem ustrezno motivira.

Oddaj komentar