Mariborski svetniki sprejeli vse točke, med drugim bo parkirišče pod Pohorsko vzpenjačo plačljivo vsak dan v tednu

Mestni svetniki MO Maribor so sprejeli in potrdili vse predlagane točke dnevnega reda 29. redne seje MS MO Maribor.

Po začetnih točkah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so med drugim mestni svetniki soglašali in po skrajšane postopku sprejeli Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v MO Maribor.

Izvajanje se z odlokom podeli neposredno javnemu podjetju Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o., javna služba pa se izvaja na celotnem območju MO Maribor. Odlok v svoji vsebini določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe in sicer: organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, vrsto, obseg storitev javne službe in njihovo prostorsko razporeditev, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja, cene storitev javne službe in nadzor nad izvajanjem javne službe.

Prav tako po skrajšanem postopku so mestni svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor, ki med drugim določa ločevanje odpadne embalaže v gospodinjstvih, v naslednjih letih je predvideno tudi ločevanje papirja in steklene embalaže; umikajo se zabojniki za odpadno embalažo in v prihodnosti tudi zabojniki za papir in stekleno embalažo z ekoloških otokov v naseljih z individualno gradnjo; ločeno bo zbiranje bioloških odpadkov in zelenega vrtnega odpada v gospodinjstvih v primeru, da se ne kompostirajo v hišnem zabojniku; uvajajo se podzemne zbiralnice; umikajo se zabojniki za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke z javnih površin prevzemnih mest (kot denimo hodniki za pešce, ipd.).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor je bil sprejet po skrajšanem postopku in določa, skladno z dogovorom DRSI, prenos Meljske ceste kategorizirane R3-706 iz upravljanja države na MO Maribor in hkrati prenos Malečniškega mosta iz občine v upravljanje DRSI ter prenos dela javne poti, ki se na delu nove ureditve prestavi na drugo parcelo zaradi izgradnje pasjega parka na Taboru.

Pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače se parkirnina obravnava vse dni v tednu

Sprejet Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah natančneje opredeljuje pogoje parkiranja pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Parkiranje do največ 10 minut je za prvo parkiranje brezplačno, razen na parkiriščih na/ob občinskih cestah pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, kjer je parkiranje brezplačno do 120 minut. Parkiranje na parkirni površini, ki se nahaja pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, se obračunava vse dni v tednu med 6. in 18. uro.

Začetni dve uri parkiranja z označenim časom prihoda sta na navedenem parkirišču brezplačni, vsaka nadaljnja ura znaša 0,50 EUR. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S (območje vzhodno
od Nove ulice) predvideva ureditev 31 enostanovanjskih hiš z dvema različnima tipoma objektov in zunanjo ureditvijo. Zelene površine se primarno namenijo površinam za rekreacijo oziroma otroškim igriščem.

Oddaj komentar