Za mestne svetnike primerna oba kandidata za direktorja oz. direktorico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor

Na šesti dopisni seji, ki je potekala od petka, 5. julija, do srede, 10. julija, so mestni svetniki glasovali o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. (za leti 2019, 2020 in 2021), predlogu za podajo mnenja o kandidatu/tki za imenovanje direktorja/ice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor ter Sklepu o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic.

Mestni svetniki MO Maribor so na šesti dopisni seji sprejeli sklep o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leta 2019,
2020 in 2021. Potrdili so sklep nadzornega sveta Energetike Maribor ter imenovali revizijsko družbo Valuta d.o.o. za revizorja za leta 2019, 2020 in 2021. Z 12. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o revidiranju, ki v 5. točki 47. člena določa, da se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let. Z navedenim dnem je Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., kot srednje podjetje zavezano k reviziji, dolžno sklepati pogodbe o revidiranju letnega poročila za obdobje treh let.
Prav tako so potrdili predlog za podajo mnenja o kandidatu/tki za imenovanje direktorja/ice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, ki ga je po 30. členu Statuta MO Maribor Mestnemu svetu MO Maribor predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mestni svet MO Maribor tako daje pozitivno mnenje kandidatu dr. Emilu Juvanu in kandidatki dr. Tanji Angleitner Sagadin za imenovanje direktorja/ice Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Vse kaže, da ima več možnosti za imenovanje dr. Tanja Angleitner Sagadin, saj smo neuradno izvedeli, da je njeno kandidaturo podprl tudi šolski svet.
Mestni svetniki so sprejeli tudi Sklep o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic, na podlagi katerega varuhinji Lidiji Breznik za opravljanje funkcije od 18. 6. 2019 pripada nadomestilo v višini 7,5% plače župana MO Maribor. Nadomestilo se varuhinji izplačuje mesečno.

Oddaj komentar