Nastaja nov logistični center, že so v iskanju najemnikov

V Občini Hoče-Slivnica se bo gradil Log Center Maribor. Začetek gradnje je predviden za . kot zapišejo na spletni strani se bo center ponašal z odlično lokacijo, saj je v neposredni bližini Maribora ter 22.000 m2 skladiščnih površin prvovrstvenega razreda A.

Objekt bo višine 12,0 m, s kakovostno konstrukcijo bo omogočal skladiščenje palet in visokoregalno skladiščenje. Zasnova objekta prav tako dopušča enostavno prilagajanje zahtevam posameznih strank in možnosti za izvajanje dejavnosti lahke industrije.

Dobre prometne povezave

Lokacija Hoče-Slivnica je v neposredni bližini prometnega vozlišča Maribor jug, ki predstavlja povezavo s Srednjo Evropo in Balkanom, prepriča s svojo geografsko ugodno lego. Dobre prometne povezave in lega v hitro razvijajoči se industrijski coni nudi odločilno konkurenčno prednost.

Lokacija je v zadnjih letih postala pomembno industrijsko območje, ki je že privabila številna nacionalna in mednarodna podjetja. Razen lokalnih malih in srednje velikih podjetij, se najdejo tudi mednarodno aktivne skupine, kot so Scania, ADK in Schenker. Nedavna in verjetno najpomembnejša je bila priselitev mednarodno dejavnega koncerna, podjetja Magna International, ki je v letu 2019 odprla lakirnico in s tem svoj prvi obrat v Hočah. Posledično je prihod Magne zagotovil priselitev tudi drugih, novih podjetij.

Januarja sprejeli OPPN

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je januarja sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v k.o. Spodnje Hoče – Log center – po skrajšanem postopku.

Na pobudo družbe Štajerski inženiring d. o. o. se je pričel postopek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja v industrijski coni v Spodnjih Hočah. Gre za območje v jugozahodnem delu industrijske cone, severovzhodno od križišča za Slivnico ob slepem kraku južne ceste v cono.

Podrobnejša namenska raba območja je opredeljena kot proizvodna dejavnost – IG – gospodarska cona. Območje je namenjeno za gradnjo obrtnih, skladiščnih, prometnih, trgovskih, poslovnih in proizvodnih dejavnostih.

Določena maksimalna višina objektov

Z OPPN se načrtuje izgradnja logističnega centra za namene oz. potrebe skladiščenja in pretovarjanja nenevarnih snovi ter potrebnih spremljajočih objektov. Prav tako je z OPPN predvidena gradnja potrebne komunalne infrastrukture razen povezovalne ceste iz regionalne ceste v industrijsko cono. Ta je predvidena v okviru izgradnje južne ceste v industrijsko cono s pomočjo prijave na nepovratna kohezijska sredstva.

V kartografskem delu OPPN so prikazane največje možne tlorisne velikosti objektov ter načelni maksimalni tlorisi objektov, ki pa se bodo natančneje določili v projektni dokumentaciji DGD ter PZI. Prav tako je določena maksimalna višina objektov, ki znaša 20 metrov.

Za obravnavano območje je bilo v skladu z zakonodajo izdelano tudi okoljsko poročilo, ki je bilo skupaj z dopolnjenim osnutkom javno razgrnjeno v času od 6. 10. do 6. 11. 2020, javna obravnava pa sklicana za dne 21. 10. 2020. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi poročila izdal odločbo z dnem 9. 12. 2020, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v okoljskem poročilu. Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v določila samega odloka o OPPN.

Pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev

Postopek priprave OPPN je potekal v skladu z določili Zakona o urejanju prostora, pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločba o sprejemljivosti vplivov na okolje, zato se predlaga občinskemu svetu, da se predlog odloka potrdi.

Oddaj komentar