Na območju PU Maribor v poostren nadzor, na vas bo prežal radar

FOTO: PU Maribor

Neprilagojena hitrost je še vedno eden od dejavnikov v cestnem prometu, zaradi katere se zgodi preveč prometnih nesreč. Lokalne skupnosti si zato prizadevajo, da bi z ukrepi umirjanja prometa, s postavitvijo prometne signalizacije za omejitev hitrosti in drugimi ukrepi (meritve hitrosti…) zmanjšala hitrost udeležencev v prometu na najbolj izpostavljenih in prometno nevarnih odsekih.
“Vsi omenjeni ukrepi služijo namenu varovanja šibkejših udeležencev v prometu, torej pešcev, med katerimi so najbolj rizična skupina otroci, starejši in slabotni, invalidi ter slepi in slabovidni. Zagotavljanje varnosti teh udeležencev lahko dosežemo prav z ukrepi umirjanja prometa oziroma z zmanjševanjem hitrosti na tistih odsekih, kjer je število takšnih udeležencev največ. Posledice prometnih nesreč, tako iz vidika posameznika kakor tudi družbe kot celote, predstavljajo nacionalni problem,” so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Pomembno je, da se vsi deležniki, ki delujejo na področju prometne varnosti zavedajo pomembnosti umirjanja hitrosti. Omenjeno področje predstavlja tisti segment prometne varnosti, kjer lahko s pravim pristopom bistveno izboljšamo prometno varnost: “Glede na posledice prometnih nesreč je prioritetna naloga zmanjšanje povprečne hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Zavedati se moramo, da bi zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za samo 1 km/h pomenilo zmanjšanje prometnih nesreč za približno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 %.”

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, pa kaže tudi podatek, da pri hitrosti vozila s približno 50 km/h je verjetnost preživetja pešca 50%, pri hitrosti 60 km/ pa le 10% (tveganje za smrt je 90%).

“Povprečne hitrosti je možno zmanjšati le z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti. S tem bi obvarovali marsikatero življenje ob morebitni prometni nesreči. Z ukrepi se želi vplivati na zavest ljudi, da lahko za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu največ storijo z odgovornim ravnanjem v prometu.”

Kako akcije nadzora potekajo v MOM

Tudi MOM se je odločila, da bo v letu 2023 izvedla nekaj akcij nadzora, izvedeni akciji v juniju sledi še novembrska. Pomembno je izpostaviti, da meritve v imenu lokalnih skupnosti izvaja oz. podatke obdeluje medobčinsko redarstvo, ki nima lastnega radarja tako kot policija ali občinsko redarstvo v Ljubljani, ampak je radar najet in najemodajalcu se samo plača dnevnim najem radarja po veljavnem ceniku.

Torej podatkov zajetih z mobilnim radarjem ne obdeluje podjetje, ki je samo najemodajalec mobilnega radarja. Medobčinsko redarstvo kot prekrškovni organ v okviru in v skladu s predpisi skrbi za javno varnost in javni red na območju. Medobčinsko redarstvo je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor. Občine ustanoviteljice so: Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Trojica, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Občina Šentilj.

Redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni predvsem za:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– vzdrževati javni red in mir,
– voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
– opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.

Na srečanju županov vseh občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor v letu 2022 je Medobčinsko redarstvo predstavilo posebne ukrepe, ki jih lahko izvaja za zagotavljanje varnosti v prometu, javne varnosti ter javnega reda. V večini občin je problem tudi previsoka hitrost in neupoštevanje prepovedi vožnje tovornih vozil (prekoračitev predpisanih obremenitev) in to je področje, ki jo v okviru pristojnosti pokriva Medobčinsko redarstvo.

Na podlagi tega je Medobčinsko redarstvo v letu 2023 pričelo z okrepljenim nadzorom prekoračitve hitrosti in prekoračitve predpisane mase vozil na predlog nekaterih občin soustanoviteljic SOU Maribor.

Kako bo merjenje hitrosti potekalo v Mariboru

V Mariboru bo merjenje hitrosti z mobilnim radarjem potekalo v torek, 28. novembra 2023 med 06:00 in 15:00 uro. Prehitri vozniki bodo obravnavani s strani prekrškovnega organa po postopku, ki ga določa zakonodaja, prihodki od glob vplačani s strani kršiteljev na podlagi izdanih plačilnih nalogov pa so prihodki lokalne skupnosti. “Medobčinsko redarstvo bo tudi v prihodnje izvajalo meritve hitrosti na podlagi odločitve lokalnih skupnosti oz. občin, ki so del skupne občinske uprave. Lokacije meritev medobčinsko redarstvo določi skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, saj upravljalec cest pozna problematiko previsokih hitrosti na svojem cestnem omrežju.”

V MOM so lokacije bile določene na podlagi analize podatkov, ki so bili pridobljeni iz prikazovalnikov hitrosti, ki so postavljeni na območju cest v MO in obveščajo voznike pred šolami in vrtci, da vozijo prehitro. V MOM se pred šolami in vrtci uporabljajo naslednji prikazovalniki:
• radarska tabla MHP 50,
• radarska tabla VIASIS,
• radarska tabla k-K-BROS in
• COPS.

Merjenje hitrosti z mobilnim radarjem bo v prihajajoči akciji izvedeno na lokaciji OŠ Prežihov Voranc, OŠ Martin Konšak, OŠ Ludvik Pliberšek, OŠ Tabor I, OŠ Gustava Šiliha in Vrtca Studenci – enota Radvanje.

Oddaj komentar