Mestne svetnike smo vprašali za mnenje o porabi proračunskega denarja za nakup gostiln in hotelov. To so njihovi odgovori

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Na vse mariborske mestne svetnike smo včeraj naslovili enako vprašanje. Vprašali smo jih, ali se jim zdi prav, da se proračunski denar Mestne občine Maribor namenja za nakup gostinskih lokalov in hotelov, ali bi morali imeti prednost drugi projekti, npr. kanalizacija, vodovod, socialni transferji.

Spomnimo, Mestna občina Maribor se je v mandatu Saša Arsenoviča odločala za nakup znane gostilne Pri treh ribnikih. Sedaj pa je občina sklicala izredno sejo, na kateri želi obravnavati uveljavitev predkupne pravice pri prodaji hotela Arena. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je namreč na dražbi konec oktobra prodala ta hotel. Najvišjo kupnino je ponudilo podjetje Eurotas Hoteli, za hotel so dali 2,7 milijona evrov. Nato pa se je v postopek vključila MO Maribor, ki želi vnovčiti predkupno pravico za nakup hotela Arena.

Kot rečeno, smo vsem mariborskim svetnikom postavili vprašanje, ali se jim zdi prav, da se proračunski denar Mestne občine Maribor namenja za nakup gostinskih lokalov in hotelov, ali bi morali imeti prednost drugi projekti, npr. kanalizacija, vodovod, socialni transferji.

Odgovora  nismo dobili od naslednjih mestnih svetnikov

Na vprašanje niso odgovorili Branislav Rajić, Jelka Kolmanič, Melita Petelin, Darko Hergamas, Tatjana Frangež, Vladimir Šega, Alenka Iskra, Helena Kujundžić Lukaček, Damir Orehovec, Dragica Mlinarič, Alfred Lasetzky, Tatjana Fetahi, Viljem Pozeb, Ljubica Jančič, Željko Vogrin, Breda Čepe Vizjak, Milan Mikl, Jožef Škof, Jasmina Granduč, Tamara Kurnik, Vid Lešnik, Metka Koler, Matej Pavlič, Tina Komočar, Barbara Glavič.

Nekaj odgovorov v imenu celih svetniških skupin

Željko Milovanovič je odgovoril v imenu vseh svetnikov Liste kolesarjev in pešcev, zato svojega odgovora niso poslali Zdenka Križanič, Tjaša Gojković in Josip Rotar.
Vladimira Cokoja je odgovorila v imenu svetniške skupine SDS, zato svojega odgovora nista poslala Alen Filipovič in Ivan Celcer. Prav tako je v imenu cele svetniške Liste Lidije Divjak Mirnik – Liste za pravičnost in razvoj odgovoril Stojan Auer, svetnik iste liste Primož Juhart pa je poslal še svoj odgovor.

Odgovori mestnih svetnikov

Matic Matjašič

“Kot sem izpostavil že na prejšnji seji pozdravljam, da MOM končno nepremičnine tudi kupuje in ne samo razprodaja, seveda ko gre za strateške nepremičnine,” je zapisal Matjašič in pojasnil: “Tako sem nazadnje podprl nakup zemljišč za gradnjo stanovanj (kot vztrajam predvsem za mlade družine).” V zvezi z nakupom hotela Arena pa je zapisal: “Pri zadevi Arena je zagotovo ključno, da iztek snežnega stadiona in pripadajoče poti na smučišče ostanejo v javni lasti in s tem ne ogrozimo enega največjih potencialov Maribora – Pohorja in turizma. Obveščen sem, da je možen zgolj nakup v celoti, zato uveljavljanje predkupne pravice MOM podpiram, pričakujem pa zavezo, da se po uspešnem nakupu, hotel Arena proda, saj občina zagotovo ne more upravljati s tako velikim hotelom, ker to ni njeno poslanstvo.”

Zvonko Zinrajh

“Naša ustava že v 2. členu zagotavlja vsem državljankam in državljanom sistem pravne in socialne države. Glede slednjega – ERGO: država naj za socialno šibke UČINKOVITO poskrbi,”  je zapisal Zinrajh in poudaril: “Lokalna skupnost naj proritetno vlaga v gospodarski razvoj, infrastrukturo in dejavnosti, ki prinašajo delovna mesta in zaslužek ob dobrem počutju v lepem okolju za vse. In ne le v smeri blaginje peščici. In četudi je to produkt nakupa in oživitve hotelskih kompleksov ter leta zanemarjenih lokacij – območij, sem seveda ZA.”

Igor Jurišič

Jurišič je zapisal: “V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo mnenja, da nakup hotelov ni osnovna dejavnost MOM, hkrati pa se zavedamo pomena zemljišča, ki vključuje tudi hotel Arena, vključuje pa tudi iztek snežnega stadiona, dostopne ceste do smučišč in javno parkirišč pod hotelom Arena. Slednja zemljišča so zagotovo pomembna za MOM, saj si ne znamo predstavljati, kako bi izvedli Zlato lisico v primeru, da lastnik izteka snežnega stadiona ne bi dovolil uporabe tega zemljišča ali pa izsiljeval s ceno uporabe.” Zato je stališče Stranke mladih – Zeleni Evrope, “da so omenjena zemljišča v vitalnem interesu MOM, ne pa tudi sam hotel in zato bi bili najbolj zadovoljni, v kolikor bi bilo možno od DUTB kupiti zgolj ta zemljišča. V primeru, da gre (in kaže da gre) za nedeljiv posel pa smo mnenja, da bi bila škoda z izgubo prej omenjenih vitalnih zemljišč za MOM dolgoročno previsoka in zato predlagamo rešitev, po kateri MOM nemudoma pristopi k iskanju kupca za tiste dele nedeljivega posla (torej hotelov in parcel, na katerih sta nov in star del hotela), ki niso v vitalnem interesu MOM.”

Bernard Memon

“Nakupi nepremicnin (v sklopu predkupne pravice MOM) bi morali biti strateško utemeljeni z izračuni prihodkovnega dela proračuna v obdobju po morebitnem nakupu. V kolikor se v izračunu dodane vrednosti nakupa, le ta ne izkaže kot utemeljen, seveda nasprotujem nakupu,” je odgovoril Memon. “V kolikor mestna oblast v naslednjih dneh predstavi doprinos navedenih nepremičnin na prihodkovno raven proračuna (kjer se med drugim tudi vložek poplača v relativno kratkem času in bo prihodkovna raven omogočila tudi vlaganje v infrastrukturo: kanalizacija in vse drugo) pa ne nasprotujem vlaganju v nepremičnine s strani MOM. Župan bo moral na prihajajoči seji celostno utemeljiti morebitni nakup in dodano vrednost iz naslova tega nakupa,” je zaključil.

Miha Recek

“Že iz zgodovine županovanja Arsenoviča smo navajeni, da se denar vlaga v njegov fetiš, nakup nepremičnin, zemljišč, gostil. Maribor potrebuje vse prej, kot njegove fetiše,” je zapisal Recek in dodal: “Maribor ima v 21. stoletju obupno stanje v kanalizaciji, ljudje pijemo vodo iz azbestnih in železnih cevi, 5000 ljudi v MOM nima pitne vode, ceste so v katastrofalnem stanju, mestne četrti in krajevne skupnosti so zapostavljene, razen Centra, v katerega se je vložilo v njegovem mandatu neverjetnih 100.000.000,00 eur.” V zvezi s problematiko glede predkupne pravice hotela Arena pa je njegovo mnenje takšno:
“1. Če se odloči MOM za uveljavljane predkupne pravice je pomembno da zadržimo dovozne poti, ciljno areno in parkirišča, sam hotel se pa s sklepom o dvoletnem moratorijo proda najboljšemu ponudniku na dražbi ali z zbiranjem ponudb, ker lahko določimo, kakšne reference mora imeti kupec, kakšen poslovni načrt ima s hotelom in kakšna vlaganja pričakujemo od novega kupca.
2. Predlog gospoda Jančarja, ki je trenutni lastnik Hotela s pripadajočimi zemljišči se mi zdi korekten, namreč predlaga, da nam ciljno areno da zastonj, dogovoriti bi se že morali z dovoznimi potmi in parkirišči. V tem primeru, MOM ne potrebuje uveljavljati predkupne pravice in je stvar eleganto in brez stroškov rešena …”

Vladimira Cokoja v imenu svetniške skupine SDS

Da so v svetniški skupini SDS kritični do predlogov župana in MU MO Maribor po nakupih gostinskih objektov in hotelov, je zapisala Vladimira Cekoja, “saj menimo da bi morali ti predlogi preko postavk v proračunih MOM zagotavljati vsem meščanom in meščankam mesta Maribor stabilen in trajen razvoj MO Maribor na področju komunale, sociale in zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa itd., ter se prioritetno posvetiti zagotavljanju potreb na navedenih področjih in zagotavljati učinkovito, gospodarno in ekonomično financiranje ključnih politik in programov mestne občine.” Zapisala je, da v svetniški skupini SDS menijo, “da župan in MU MOM daje prevečkrat prednost nekaterim projektom zaradi ozkih interesov posameznikov po nakupih gostinskih objektov, zemljišč, preveč transferjev gre za stroške dela, ki so posledica za zaposlovanja vedno novih zaposlenih, saj po sedanjem kadrovski strukturi izkazuje najvišje število zaposlenih javnih uslužbencev v vsej zgodovini MO Maribor.”  Zapisala je še, “da smo v Mariboru na posameznih območjih brez kanalizacije, (plačali smo že visoke kazni), imamo zastarelo in dotrajano kanalizacijsko in vodovodno omrežje, že dalj časa nimamo enega urejenega kopališča, imamo zastarelo in energetsko potratno javno razsvetljavo, nimamo izgrajene zdravstvene postaje Tezno, da o stanju prometne infrastrukture niti ne govorimo, saj vemo, v kakšnem obupnem stanju je le-ta na posameznih območjih.” Spomnila je, da so nasprotovali nakupu gostišča pri Treh ribnikih, dokapitalizaciji mestnih nepremičnih, da so bili proti subvenciji JP Energetika. Menijo, da “bi bilo potrebno prioritete zastaviti tudi izven strogega centra mesta (okoli Rotovškega trga), saj bi bilo potrebno predvideti finančna sredstva za skladen razvoj celotnega območja mesta, pa tudi obrobja, predvsem pa za razvojno naravnane projekte na področju komunale, kjer so po naši oceni potrebe največje, seveda pa tudi za razvoj turizma, kmetijstva, podjetništva in gospodarstva, sociale, šolstva, zdravstvenega varstva itd., da bi se v naslednjih letih lahko ti projekti realizirali na osnovi pridobljenih dodatnih finančnih virov iz skladov EU glede na Finančno perspektivo in ne na osnovi zadolževanja in posledično povečevanja odhodkov obresti ter večanja obsega poroštev.”

Stojan Auer v imenu svetniške skupine LPR

“V LPR odločno nasprotujemo razmetavanju občinskega denarja za nakupe gostiln, hotelov in podobno. Upravljanje z gostilnami in hoteli, kar je sicer osnovna dejavnost družb župana MOM, ni poslanstvo občine Maribor,” je zapisal Auer in dodal: “V primeru primera predkupne pravice za nakup kompleksa hotela Arena, pa lahko občina s pogodbo o neuveljavitvi predkupne pravice doseže vse zasledovane cilje javnega interesa. Gre tudi sicer za običajno pravno prakso kateri, kot vidim iz izjav predstavnikov družbe Eurotas hoteli, ne bodo nasprotovali.”

Primož Juhart

“Mislim da je za vse Mariborčane in Mariborčanke najpomembnejše dobra komunalna in cestna infrastruktura ter urejeno in čisto okolje v katerem živimo,” je zapisal Juhart, ob tem pa še: “Glede na izjemen dvig cen ki smo mu priča pa bodo socialni transferji osnova, da bodo premnogi naši someščani sploh lahko živeli človeka dostojno življenje. Nakup gostiln in potem se popravilo streh na teh gostilnah je očitno v interesu bolj ali manj samo župana in druščine ljudi ki ga obdaja. To je žalostno in hkrati nepošteno do tistih, ki komaj shajajo iz dneva v dan.”

Željko Milovanovič v imenu Liste kolesarjev in pešcev

“V Listi kolesarjev in pešcev smo že večkrat poudarili, da nakupi gostinskih lokalov in zdaj celo hotela ne morejo in ne smejo biti prioriteta Mestne občine Maribor,” je napisal Milovanovič in dodal: “Razumemo, da ima lahko občina strateški interes pri zavarovanju določenih nepremičnin in prostora pred nenadzorovanimi posegi kapitala, vendar bi morali daleč pred tem še več svojega časa in davkoplačevalskega denarja investirati v prave prioritete kot so posodabljanje javnega potniškega prometa, energetska učinkovitost, samooskrba, infrastruktura za trajnostno mobilnost, več ukrepov, da bomo otrokom in družinam prijazno mesto in na sploh v trajnostni razvoj naše skupnosti.”

 Aljaž Bratina

“Absolutno sem mnenja, da je prav, da se proračunski denar MOM namenja tudi za predkupne pravice lokacij in nepremičnin, ki predstavljajo za mesto strateške naložbe. Le tako lahko mesto obdrži vpliv na pozidave, razvoj in delovanje na posameznem pomembnem področju ali lokaciji. Prenos lastništva ciljne arene Zlate lisice, pomembne dovozne poti in ostale infrastrukture v last zasebnega kapitala, predstavlja po mojem mnenju tveganje za izgubo vpliva nad razvojem ene od ključnih turističnih, športnih in rekreacijskih površin,” je odgovoril Bratina in dodal: “Dober primer neuveljavljanja predkupne pravice v preteklosti je zemljišče pred kopališčem Pristan. Objekt je v lasti MOM, parkirišča ter površina pred samim vhodom v objekt kopališča Pristan pa je zaradi neuveljavljanja predkupne pravice z zasebni lasti, kar ocenjujem kot potencialno zelo neugodno situacijo za obratovanje kopališča. Sredstva za uveljavljanje predkupne pravice niso v neposredni povezavi s projekti npr. kanalizacija, vodovod, socialni transferji.”

Katarina Mejal

Mejalova je napisala, da je v imenu njihove svetniške skupine Arsenovič za Maribor odgovoril njihov vodja Aljaž Bratina. Bratina sicer v svojem odgovoru tega ni izpostavil.

Samo Peter Medved

Da se lahko na vprašanje poda več različnih odgovorov, meni Medved in odgovarja: “Načelen odgovor je lahko enoznačen, podroben pa nikakor ne, saj je potrebno poznati dejstva in podrobnosti posameznega posla. So pa nakupi takšnih objektov lahko paketno povezani z strateškimi interesi kraja ali občine in lahko celo vključujejo strateško infrastrukturo ali lokacijo. V preteklosti je bilo kar nekaj takšnih lokacij nespametno izgubljenih, predvsem pri neuveljavljenih predkupnih pravic, ki so bile v procesu prodaj zaradi stečajev podjetju v času zadnje ekonomske krize 2008-2016.”

Matej Žmavc

“Vaše vprašanje je najverjetneje vezano na nakup celotnega kompleksa Hotela Arena in pripadajočih zemljišč,” je zapisal Žmavc in dodal, da podaja svoje mnenje, da je treba  “v prvi vrsti s proračuna financirati kanalizacijo, vodovod, kulturo, šport in socialne transferje. V tem primeru hotela Arena menim, da bi občina morala postati lastnica pripadajoče infrastrukture torej izteka snežnega stadiona v ciljni Areni in dostop do sedežnice Radvanje ter parkirišča z dovozno cesto. Hotel Arena bi moral prevzeti zasebni partner, ki se s to dejavnostjo ukvarja in skupaj z javnim podjetjem Marprom in mestno občino Maribor razvijati turistično ponudbo.”

Danijela Šerbinek

“Vsekakor bi morali imeti prednost drugi projekti, kot so osnovna infrastruktura, itd.,” je najprej zapisala Danijela Šerbinek in nadaljevala: “Osebno me zelo žalosti dejstvo, da npr. na Gaju nimamo javnega vodovoda (in ga še dolgo očitno ne bo), med tem pa se denar precej potratno zapravlja za druge stvari (milijonske dokapitalizacije, nakup gostilne, itd.), ki pa v veliki meri ne prinašajo boljših pogojev življenja občankam in občanom, temveč predvsem osebnim interesom določenih posameznikov.”

Oddaj komentar