FOTO: V Mariboru bogatejši za več igral na prostem

FOTO: Marko Pigac

Mestna občina Maribor je obstoječim dodala kar pet novih lokacij igral na prostem, kjer bodo lahko otroci in mladostniki preživljali prost čas, se družili in ob igri razvijali motorične sposobnosti.

Danes so bila tudi uradno v uporabo otrokom in mladostnikom predana nova igrala na petih lokacijah v Mariboru. Kar na dveh lokacijah, v MČ Tezno in MČ Pobrežje, zunanjih igral sploh ni bilo, ostale tri lokacije (MČ Koroška vrata, KS Kamnica in KS Pekre) so bile izbrane v sklopu Participativnega proračuna MO Maribor. V Pekrah gre za realizacijo dveh projektov, ki sta bila izglasovana v okviru Participativnega proračuna, in sicer postavitev igral in postavitev košarkarskega igrišča. V MČ Tezno in MČ Koroška vrata sta tudi igrali, gugalna košara, ki sta primerni za otroke s posebnimi potrebami.

Mariborski otroci se bodo sedaj lahko igrali na kar četrtino več igralih kot do sedaj. Izjava župana MO Maribor Saše Arsenoviča ob otvoritvi: »Gre za velik in pomemben projekt, ki je povezal želje vodstva, pobude Liste kolesarjev in pešcev, ki so zaznali to problematiko, pobude mestnih četrti in krajevnih skupnosti, občanov, ki so glasovali na Participativnem proračunu, donatorjev in zaposlenih na MO Maribor. Ko je bila opravljena analiza in pregled stanja, je bil ugotovljen velik primanjkljaj na tem področju, zato smo z zanosom pristopili k izvedbi novih zunanjih igralnih površin. Projekt bomo z največjim veseljem nadaljevali tudi v letu 2022.«

Župan je v izjavi tudi obsodil sedaj že drug primer vandaliziranja novih igral v enem tednu v MČ Pobrežje.

Vrednost javnega naročila za igrala in košarkarsko igrišče na petih novih lokacijah z urejanjem okolice je 147.658,92 EUR. Predhodno so bile naročene tudi strokovne podlage in načrt krajinske arhitekture. V proračunu za leto 2022 ima MO Maribor načrtovanih 247.000 EUR za nova igrala in za posodobitev obstoječih igral, veliko bodo prispevala tudi donatorska sredstva, nekaj tudi evropska sredstva za igrala na Bolfenku na Pohorju.

V Mariboru je bilo do današnjega dne v sedemnajstih mestnih četrtih in krajevnih skupnosti dvajset igral na zunanjih javnih površinah. Le ta so bila sicer vzdrževana in varna za otroke, niso pa bila modernizirana, posodobljena in zanimiva za otroke. MO Maribor je začela v letošnjem letu izvajati projekt, v okviru katerega je bilo pregledano stanje, zbrani predlogi občanov (podani preko mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti ali v participativnem proračunu), pridobljene strokovne podlage in podatkov o preteklem (ne)vlaganju v igrala na podlagi katerih je bilo ugotovljeno veliko pomanjkanje tovrstne infrastrukture. Na podlagi teh podatkov so bile določene prednostne lokacije, na katerih je treba posodobiti ali povsem na novo urediti igralne površine. Ugotovljeno je bilo, da je največja potreba po tovrstni infrastrukturi na območju mestnih četrti Tezno, Pobrežje in Studenci, kjer igral sploh niso imeli, ob tem pa tudi v KS Pekre in Kamnica ter MČ Koroška vrata, kjer so bile postavitve igral izglasovane v okviru Participativnega proračuna.

MO Maribor je tako v letu 2021 pristopila k urejanju igral v MČ Tezno, MČ Pobrežje, MČ Koroška vrata, KS Kamnica in KS Pekre. Načrti za 2022 so urejanje igral v MČ Studenci, kjer tudi ni zunanjih igral, na drugih lokacijah mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter postavitev igral izglasovanih v okviru Participativnega proračuna.

Vzpostavljena otroška igrišča so v skladu s Pravilnikom za urejanje in vzdrževanje otroških igrišč v MOM in s priročnikom Varno otroško igrišče, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tržnega inšpektorata in Ministrstva za zdravje. Cilj priročnika je, da predlaga izboljšave na obstoječih igriščih, s ciljem zagotovitve čim večje varnosti uporabnikov. Z vsemi javnimi igrišči v MO Maribor upravlja Snaga, d.o.o., ki redno tedensko pregleduje igrala in jih po potrebi sanira, da so varna za uporabo.

Oddaj komentar