Zdravniki so tudi v času stavke dolžni izdajati bolniške liste: Vztrajajte pri izdaji

Slika je simbolična. Vir: Pixabay

Zdravniki so tudi v času stavke dolžni izdajati bolniške liste, so izpostavili na novinarski konferenci ministrstva za zdravje in ZZZS o zagotavljanju oskrbe bolnikov v času stavke. Izpostavili so socialni položaj posameznika in poudarili, da iz bolniškega lista izhajajo informacije, ki so ključne tako za bolnika kot za delodajalca.

“V zvezi s posameznimi vprašanji zavarovanih oseb glede izdaje bolniških listov v času stavke zdravnikov in zobozdravnikov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poudarja, da so zdravniki tudi v času stavke dolžni zavarovanim osebam zagotavljati zdravstvene storitve, ki so nujne za socialno varnost zavarovanih oseb. V okvir teh zdravstvenih storitev med drugim sodi tudi obravnava zavarovancev z namenom uveljavljanja njihove začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe,” so za lokalec.si dejali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ker zavarovane osebe zgolj na podlagi bolniškega lista pri delodajalcu dokazujejo svojo začasno zadržanost od dela ter pravico do nadomestila plače, šteje zdravniški pregled zaradi izdaje bolniškega lista za zdravstveno storitev, ki jo je potrebno zagotoviti tudi v času stavke.

Če gre za začasno zadržanost od dela, za ugotavljanje katere je pristojen imenovani zdravnik ZZZS, je nujno potrebno, da izbrani osebni zdravnik pravočasno izda tudi listino “Predlog imenovanemu zdravniku”, s katerim predlaga ugotavljanje potrebe po nadaljnji začasni zadržanosti zavarovanca od dela in na ta način zavarovancu omogoči nemoteno uveljavljanje pravic, ki mu iz tega naslova pripadajo (zadržanost od dela, nadomestilo plače). Zaradi stavke zdravnikov ne sme biti ogrožena eksistencialna socialna varnost državljanov Republike Slovenije.”

ZZZS je zato ta teden pozval Ministrstvo za zdravje, da v zvezi s tem posreduje obvestilo vsem izvajalcem zdravstvenih storitev, da tudi v času stavke obravnavajo zavarovane osebe zaradi uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, kar pomeni, da jim tudi v tem času izdajajo elektronske bolniške liste in izstavljajo listino Predlog imenovanemu zdravniku.

“Zavarovanim osebam svetujemo, da vztrajajo pri izdaji bolniškega lista in da se v primeru težav s pritožbo najprej obrnejo na vodstvo zdravstvenega doma oz. zasebnega izvajalca,” zaključujemo.

Na novinarski konferenci so sodelujoči poudarili, da morajo stavkajoči zdravniki izdati vse listine, ki bi lahko vplivale na pacientovo zdravje ali socialni status, kar vključuje tudi listine s področja bolniških odsotnosti.

“Na ministrstvu ne zanikamo pravice članov sindikata FIDES do stavke, a so po zakonu o zdravniški službi tudi v času stavke dolžni izvajati storitve, katerih opustitev bi lahko vodila v hudo nepopravljivo okvaro zdravja ali smrt, storitve za zaščitene kategorije in ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. »Obdobje stavke je tako lovljenje ravnotežja med pravicami stavkajočih in pravicami pacientov. Ker so pacienti v tem razmerju šibkejši, je mnenje ministrstva, da se v primeru dvoma in nejasnosti storitev mora izvesti,« je povedala Jasna Humar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje,” so pojasnili na Ministrstvu za zdravje.

Mag. Ana Vodičar, direktorica Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je bila jasna: zdravniki so dolžni opravljati tudi zdravstvene storitve v širšem smislu, kot je na primer izdaja potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL). Z izdajo eBOL zdravniki zagotavljajo socialno varnost (ki je v 50. členu Ustave Republike Slovenije zagotovljena človekova pravica) državljanov Republike Slovenije, izdaja eBOL pa predstavlja tudi nenadomestljiv pogoj za življenje državljanov, ki so v bolniškem staležu. eBOL namreč za zavarovance predstavlja dokazilo o upravičeni odsotnosti od dela in podlago za obračun nadomestila plače.

Stavkajoči mora izdati vse listine, ki bi lahko vplivale na pacientovo zdravje ali socialni status, kar vključuje tudi listine s področja bolniških odsotnosti (po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja), invalidskih ocenitev, napotitev na rehabilitacijo ipd.

Če bolniki naletijo na težave in menijo, da bi jim lahko odpoved storitve hudo in nepopravljivo poslabšala zdravje, naj se najprej obrnejo na vodstvo zavoda, v katerem stavkajoči dela, nato na zastopnike pacientovih pravic. Kontakte zastopnikov pacientovih pravic najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje. O kršitvi lahko obvestijo tudi Zdravstveni inšpektorat (ZIRS). Kako podati prijavo na ZIRS, je zapisano tukaj.

»ZIRS je v povezavi s stavko zdravnikov do sedaj prejel že deset prijav, ki se nanašajo na odpoved že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje (predvsem telefonsko) in zaključevanje bolniških staležev,« je pojasnila inšpektorica Andreja Mojškrc.

Podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec je bolnikom svetoval, naj od zdravnika ob zavrnitvi izdaje bolniškega lista zahtevajo pisni odgovor ter kopijo le-tega pošljejo na inšpektorat. »Dokazovanje tega, da je bolnik zahteval storitev ali izdajo bolniškega lista, je pomembno, zato naj to stori na pisni način.«

Zastopnika pacientovih pravic Duša Hlade Zore in Marjan Sušelj sta pojasnila, da se soočajo s številnimi pacienti, ki jih skrbi predvsem, koliko časa bo stavka trajala in kdaj bodo lahko prišli do polne zdravstvene oskrbe. »Stavka je pravica, vendar se ne strinjamo z ukrepi, ki jih izvajajo, saj se lomi na plečih najšibkejših, to so pacienti,« sta komentirala zavrnitev izdajanja potrdil o upravičeni zadržanosti od dela med stavko.

»Cilj Ministrstva za zdravje je, da stavkajočim ne kratimo njihovih pravic, hkrati pa pacientom omogočimo vse storitve, ki jih potrebujejo,« je poudarila Jasna Humar.

Oddaj komentar