Skupna akcija nadzora na mariborskih gradbiščih

V času od 1. junija do 30. septembra 2023 je potekala skupna akcija nadzorov Gradbene inšpekcije Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP) ter Inšpekcije za varstvo pri delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) na 12 izbranih večjih gradbiščih na območju Maribora.

Nekaj gradbišč so gradbeni inšpektorji IRSNVP in inšpektorji za varstvo pri delu IRSD pregledali skupaj, pri nekaterih pa so inšpektorji ene in druge inšpekcije le izmenjali informacije in podatke o gradbiščih in udeležencih pri graditvi.

Poudarek pri skupnem nadzoru je bilo področje ureditve in označitve gradbišč ter zagotavljanje pogojev za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje varnosti objekta, življenja in zdravja mimoidočih, prometa in sosednjih objektov. Akcija je bila usmerjena v dve temeljni nalogi gradbene inšpekcije, in sicer: nadzor izpolnjevanja bistvenih zahteve in pogojev za gradnjo ter preprečevanje nelegalnih gradenj.

V okviru akcije nadzora gradbišč so gradbeni inšpektorji opravili 19 inšpekcijskih pregledov na 12 gradbiščih. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti, je bilo izdano 1 opozorilo na zapisnik. Prekrškov ni bilo ugotovljenih.

Skupni nadzori gradbene inšpekcije IRSOP in inšpektorjev za varstvo pri delu IRSD so pokazali koristno sodelovanje med inšpekcijama na gradbišču. Sodelovanje v smislu skupnega nadzora na večjih gradbiščih ali medsebojnega seznanjanja oziroma obveščanja v primeru kršitev predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije, je pomembno z vidika zagotavljanja predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov.

Skupne ugotovitve obeh inšpekcij kažejo na to, da se stanje urejenosti večjih gradbišč izboljšuje, saj med nadzorom dela udeležencev pri graditvi na gradbišči letos na območju območne enote IRSNVP v Mariboru skoraj ni bilo ugotovljenih kršitev. Investitorji so na predpisan način prijavili začetek gradenj in prijavo gradbišč.

Za vse gradnje so imeli investitorji ustrezna pravnomočna gradbena dovoljenja, s pogodbami zagotovljene ustrezne izvajalce in nadzornike ter vso predpisano gradbiščno dokumentacijo. Urejenost večjih gradbišč je bila v skladu z načrti ureditev gradbišč in varnostnimi načrti.

Oddaj komentar