Lani za KS Kamnica namenjenih 150.000 evrov za ceste, a mariborska občina je denar prerazporedila za redno zimsko vzdrževanje cest

Poročali smo, da so ceste v Kamnici v katastrofalnem stanju.

Krajani Kamnice so razočarani, menijo namreč, da župan, podžupan in celotna mestna uprava Mestne občine Maribor ignorirajo Krajevno skupnost Kamnica. V preteklem letu je bilo po besedah Hauptmana z amandmajem župana zagotovljenih 150.000 evrov na področju KS Kamnica. “Glede na to, da so bila sredstva na postavki izčrpana, investicij v ceste na področju KS Kamnica pa ni bilo, kam so bila sredstva preusmerjena, in katere investicije lahko na področju cest pričakujemo v Kamnici v letu 2024? Glede na to, da plani v proračunu itak ne pomenijo zagotovila, da se nekaj naredi, pričakujemo, da se bodo letos naredili neurejeni plani iz leta 2023 in potem nadaljevali ti, ki so zapisani v proračunu 2024, ki pa seveda še ni sprejet,” dodaja Hauptman.

Sredstva prerazporedili za redno zimsko vzdrževanje cest

Obrnili na Mestno občino Maribor, kjer so nam dejali: “V letu 2023 je bilo v proračunu na postavki Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami najprej predvidenih 1.200.000 EUR. Med cestami v KS Kamnica so bili predvideni za ureditev naslednji odseki: Rošpoh del 78, Kamniška graba, nadaljevanje rekonstrukcije ceste Rošpoh-Grič. Glede na višje stroške izvajanja zimske službe smo bili primorani del sredstev v višini 208.969,20 iz PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami prerazporediti na PP za redno zimsko vzdrževanje cest.”

V nadaljevanju so dejali: “Poudariti je potrebno, da je realizacija odhodkovne strani proračuna vedno odvisna od realizacije prihodkov na drugi strani proračuna. Zaradi pozno sprejetih in nižjih podražitev od predlaganih v letu 2023 je bila Mestna občina Maribor z rebalansom proračuna primorana zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje obveznih zakonskih nalog (vrtci, šole, subvencije, redno vzdrževanje ipd), pri čemer smo med drugim znižali tudi PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami najprej predvidenih na 791.031 EUR, naknadno pa na 590.000 EUR. Posledično ni bilo možno realizirati vseh planiranih preplastitev.”

Seznanjeni smo s stanjem cest na območju KS Kamnica in se zavedamo, da so določene ceste res v slabem stanju.”

Kaj konkretno je za KS Kamnica predvideno v predlogu proračuna za letošnje leto? Kaj bi lahko krajani pričakovali?

Seznanjeni smo s stanjem cest na območju KS Kamnica in se zavedamo, da so določene ceste res v slabem stanju. Potrebno pa je poudariti, da so se v lanskem letu nepričakovano zgodile ujme in plazovi in tako so bili resursi (finančni in fizični) prioritetno usmerjeni v sanacijo po ujmah, za kar smo delno prejeli državna sredstva, delno pa smo koristili sredstva proračunske rezerve. V okviru sanacije po ujmah so se oz. se še bodo sanirale tudi določene ceste, ki so bile primarno planirane v sklopu preplastitev,” so nam dejali.

V Mestni občini Maribor so, kot so zapisali, iz tega naslova že realizirali nekaj projektov, saniran je bil plaz na cesti Rošpoh (del 78) in odseki v Kamniški grabi (del med hišno številko 62 in 141), ki so bili prizadeti po ujmah. “Nekatera prizadeta območja smo sanirali že takoj v sklopu intervencij, nekaj kasneje po prejetih sredstvih s strani države. Sanirane so bile tudi brežine ob potoku v Kamniški grabi. Nadalje je bila v sklopu izgradnje kanalizacije urejena tudi cesta Kamniška graba v dolžini 1,3 km.”

“Ob sprejemu proračuna za leto 2024, ki je bil potrjen na seji mestnega sveta dne 13.2.2024, so bila dodatno zagotovljena sredstva v višini 150.000 evrov in bomo lahko izvedli prepotrebne preplastitve še na nekaterih problematičnih odsekih V KS Kamnica konkretno načrtujemo v okviru teh dodatnih sredstev urediti cesto Rošpoh- Grič v ocenjeni vrednosti 80.000 evrov. Ostale problematične ceste oziroma odseki v Kamnici, pa so vključene v petletni plan obnove cest (t. i. masterplan),” zaključijo.

Oddaj komentar