Mariborska občina sporoča: Urediti si je potrebno dovolilnice

Z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi je nabrežje reke Drave postalo eno osrednjih zbirališč meščank in meščanov. MO Maribor je sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu (med Vodnim in Sodnim stolpom), razen za stanujoče, dostavo in javni potniški promet. Območje Lenta je tako odslej »shared-space« cona, kjer velja najvišja dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro.

Mestna občina Maribor je že pred časom pristopila k izvedbi analize prometa v času zaprtja Lenta zaradi gradbišča. Na osnovi opravljene prometne študije je bilo ugotovljeno, da se promet v kumulativnem smislu ne zvišuje. Povprečno se 25.000 vozil na dnevnem nivoju pelje ali skozi mestno središče ali pa so to izvorno ciljne poti, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Kljub povečanju prometa na nekaterih odsekih, kritična preobremenitev cest ni dosežena, na podlagi česar je Mestna uprava MO Maribor sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu (med Vodnim in Sodnim stolpom), razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP. Za izjeme, ki lahko vozijo po Lentu je z tako odlokom, ki ga je Mestni svet MO Maribor potrdil na 13. redni seji, območje Lenta »shared-space« cona (20 km/h), ki je že bila v preteklosti uvedena na Glavnem trgu in Koroški cesti ter Cafovi ulici.

Take spremembe bodo veljale:
– Dvosmerni promet med Vodnim stolpom ter Ribiško ulico;
– enosmerni promet med Ribiško ulico ter Studenško brvjo;
– varovano območje skupnega prometnega prostora v obeh smereh Med Ribiško ulico in
Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem ter Sodnem stolpu (»shared-space« cona (20
km/h) – dostop z dovolilnico za stanujoče, dostavo in JPP).

Parkirnih površin na Lentu ne bo, razen na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8. Med Ribiško in Strmo ulico bo promet potekal enosmerno v smeri Strme ulice. Promet bo reguliran s potopnimi valji, ki bodo pri Vodnem in Sodnem stolpu.

Nujna je ureditev dovolilnic

Mestna občina Maribor že aktivno informira stanovalce, lastnike garaž in gostinskih lokalov, da pristopijo k ureditvi dovolilnic za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora.

Upravičenci so podjetja, ki vršijo dostavo blaga do strank, izvajajo servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov z lokacijo v varovanem območju skupnega prometnega prostora, stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj v tem območju ali lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov. Ti upravičenci si lahko pridobijo letno dovoljenje za vstop z vozilom v DOSTAVNEM ČASU (med 5.00 in 10.00 uro), z izjemo najemnikov garaž ali stanovalcev z možnostjo parkiranja na dvorišču v območju. Ti so upravičeni do izdaje letnega dovoljenja za 24-urni vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora do parkirnega prostora.

Za pridobitev dovoljenja in dovolilnice za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora je potrebno izpolniti ustrezno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor (Vloge in obrazci/Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce, varovano območje umirjenega prometa in varovano območje skupnega prometnega prostora).

Obvezne priloge so:
– Kopija prometnega dovoljenja vozila, katerega NDM ne sme presegati 5t (za stanovalce vozilo ne sme presegati 3,5t);
– dokazila o poslovnem sodelovanju s stranko v varovanem območju skupnega prometnega prostora – velja za dostavne, servisne in kurirske službe;
– dokazila o lastništvu ali najemu stanovanja, poslovnega prostora;
– dokazila o možnosti parkiranja na dvorišču ali dokazilo o lastništvu/najemu parkirnega prostora v garažni hiši, v kolikor ta možnost obstaja;
– dokazilo o plačilu upravne takse.

Izpolnjeno vlogo skupaj z ustreznimi prilogami je potrebno oddati v vložišču Mestne občine Maribor (soba št. 14), poslati po elektronski pošti na gp.mom@maribor.si ali po pošti na naslov Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Najemniki parkirnih prostorov na parkirišču Žički dvor, se morajo obrniti na upravnika parkirišča, kjer bodo prejeli dovolilnico za 24-urni vstop do parkirnega mesta.

Oddaj komentar