Šestnajst zaposlenih iz javnega podjetja se je zaposlilo v Mestni upravi Mestne občine Maribor

S 1. marcem 2021 je Mestna občina Maribor prevzela šestnajst zaposlenih iz Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JP GSZ). Javno podjetje, družba z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti občine, bo šlo namreč po 24-ih letih delovanja v likvidacijo po skrajšanem postopku. Predvidevamo, da bo končana v dveh mesecih, nakar bo JP GSZ prenehalo delovati.

Razlog, zakaj je občina kot ustanoviteljica sprožila postopke za prenehanje tega javnega podjetja, je v dejstvu, da od ukinitve Zakona o stavbnih zemljiščih v letu 2003 ni več pravnega okvirja za upravljanje s stvarnim premoženjem občin v okviru javnih podjetij; upravljalci stvarnega premoženja občin so samo še občinske uprave in osebe javnega prava.

Revizija pravilnosti poslovanja

Da mora Mestna občina Maribor to urediti, je v okviru revizije pravilnosti poslovanja v letih 2008 in 2009 opozorilo tudi Računsko sodišče RS. Nenazadnje pa način gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, kot smo ga imeli v Mariboru doslej, tudi ni bil v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči namreč ni več gospodarska javna služba in se zato ne more izvajati v okviru javnega podjetja.

Sklep o prenehanju JP GSZ so sicer mariborski mestni svetniki sprejeli že v letu 2015. Oktobra lani, v novem mandatu, je mestni svet znova glasoval o prenehanju, s tem, da je prvotnemu sklepu dodal odstavek, v katerem so urejene tudi podlage za prenos zaposlenih.

Ta teden je tako občina prevzela naloge JP GSZ

Ta teden je tako mariborska občina prevzela naloge JP GSZ, med katerimi so predvsem obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka, upravljanje z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, predkupne pravice pa tudi oddajanje vrtičkov v najem. Občina je prevzela tudi premoženje JP GSZ v višini dobrih 500 tisoč evrov, obveznosti pa ne, saj se bo likvidacija sprožila šele po tem, ko bo JP GSZ poravnalo vse svoje obveznosti.

Šestnajst sodelavcev JP GSZ smo razporedili na delovna mesta v mestni upravi; glede na to, katere naloge opravljajo, so se zaposlili v uradih za gospodarske dejavnosti, za komunalo, promet in prostor in za finance in proračun ter v sekretariatu za splošne zadeve. Še naprej pa bodo delali v poslovnih prostorih v Grajski ulici 7.

Vloge se zdaj oddajajo na vložišču Mestne občine Maribor

Za občane, ki urejajo zadeve, ki so bile doslej v pristojnosti JP GSZ, je predvsem pomembno, da morajo zdaj pisne vloge oddajati v vložišču Mestne občine Maribor oziroma poslati na njen naslov (Ulica heroja Staneta 1). Spremenili so se tudi elektronski naslovi zaposlenih, in sicer tako, da je za imenom in priimkom zaposlenega @maribor.si (ne več @jp-gsz-mb.si). Telefonske številke so ostale enake.

Oddaj komentar