FOTO: Maribor bo bogatejši za nov park. Preverite, kje in kako različne vsebine bo ponudil!

Grafika bodočega parka Pekrski potok. Vir: Bruto Krajinska arhitektura

Po dvajsetih letih se končno kaže, da bosta Pekrski potok in njegova okolica dobila novo urbano ureditev.

V bodočem parku Pekrski potok so načrtovane urejene sprehajalne poti, nova zasaditev dreves in grmovnic, kolesarska pot, rekreacijske površine, manjše površine za minigolf pa tudi igrala in seveda klopi za počitek. Naknadno pa so se odločili tudi za manjši pump track za otroke. Po dveh desetletjih je namreč Mestna občina Maribor leta 2019 ponovila razpis za urejanje Pekrskega potoka, na katerem je zmagalo podjetje Bruto, krajinska arhitektura. Avtorsko skupino, ki je prejela prvo nagrado, so sestavljali trije avtorji in devet sodelavcev. Mestna občina Maribor je sporočila, da z Brutom tečejo intenzivni dogovori za realizacijo projekta, ki ga bodo izvedli po fazah. Zdaj izdelujejo projektno dokumentacijo za območje od Studenške ulice do Ljubljanske ceste z možnostjo navezave na Pekrsko gorco in na drugi strani na Betnavski gozd. Z MO Maribor so sporočili, da so se s predstavniki Bruta večkrat dobili, zadnji skupni sestanek je bil na začetku februarja, dodatna dogovarjanja pa še v začetku marca. Glede na prvoten načrt parka Pekrski potok so se naknadno dogovorili še za dopolnitev parka z manjšim pumptruckom.

Programske vsebine so podrejene okoliškim soseskam

Posamezne programske vsebine so podrejene potrebam podenote in okoliških sosesk ter se lahko prilagajajo skladno s potrebami, so zapisali in razložili posamezne podenote:

  • ­V podenoti A se uredijo vrtičkarsko območje z vrtnimi lopami, vrtički ter skupnimi površinami, mestni sadovnjak, vstopni trg s prireditvenim prostorom in kavarno, otroško igrišče in fitnes na prostem, plaža in prostor za piknike ter urbana ureditev potoka.
  • ­V podenoti B se uredijo park umetnosti, vstopni trg s prireditvenim prostorom in galerijo s spremljajočim kulturno umetniškim programom, otroško igrišče, obvodni biotop s pomoli in počivališči s poudarjeno izobraževalno funkcijo, urbana ureditev potoka, pasji park in skupnostna zelena površina.
  • ­Podenota C predstavlja središče celotnega parka, v njej se uredita vstopni trg z Info centrom (pisarne, kavarna, sanitarije, prireditvena soba, mali razstavni prostor, skladišče), prireditvenim prostorom in razglednim stolpom ter osrednja urbana zelena površina, ki obsega zelenico, urbano opremo, tematske botanične zasaditve in več tematskih delov, kot so otroško igrišče, mini golf, obstoječ skate park s spremljajočim objektom, manjši pumptrack, skupnostna zelena površina in urbana ureditev potoka. Ureditve dopolnjujejo obvodni biotop z izobraževalno namembnostjo, pomoli in počivališči ter manjše vrtičkarsko območje.
  • ­Podenota D se programsko nameni predvsem mladim, v njej se uredijo vstopna trga na obeh bregovih potoka, vključno z objekti (slaščičarna, sanitarije, popravljalnica koles) in prireditvenim prostorom ter niz mostičkov in urbana ureditev brežin potoka. Ureditve dopolnjujejo otroško igrišče, skupnostna zelena površina, pump track poligon za najmlajše, vrtičkarsko območje in pasji park.
  • ­V podenoti E se uredijo vrtičkarsko območje z vrtnimi lopami, vrtički ter skupnimi površinami, vstopni trg z objekti (lokal, prostor za prodajo pridelkov, skladišče, sanitarije, stojnice). Obstoječi rastlinjak se obnovi ter nadgradi v skupnostni vrtnarski center. Ureditve dopolnjujejo skupnostna zelena površina, urbana ureditev potoka, otroško igrišče in biotop.

Prva faza projekta je vredna en milijon evrov

Prva konkretna dela se bodo predvidoma začela naslednje leto, in sicer gre za vodnogospodarske ureditve, renaturacijo potoka, ostale ureditve pa nato sledijo po fazah. Prva faza je po besedah MO Maribor ocenjena na en milijon evrov, celotna investicija izvedba pa bo znana po izdelavi PZI projektne dokumentacije s popisi del. V tej fazi se bo Pekrski potok renaturiral, pri čemer načrtovane ureditve ne smejo poslabšati poplavne varnosti, so zapisali pri MO Maribor in dodali, da se bo uredilo večfunkcijska prizorišča, ki bodo upoštevale habitatne in rekreativno-doživljajske funkcije vodotoka – zasnovani so odseki z vijuganjem struge, biotopi, urbanimi ureditvami, javnimi površinami ob vodi, pomoli, brvmi in mostički. „Vzdolžni profil se spremeni na način, da se uredijo manjši slapovi in kaskade, preko katerih se po naravni poti v potok dovaja kisik. Pod kaskadami se uredijo površine stoječe vode, s poglobitvami struge, tolmuni, otočki in ustvarijo obvodni biotopi. Kjer je to mogoče, se profil potoka razširi in obsadi. Zagotovi se prehajanje rib in rakov. Zagotovi se redno čiščenje teh odsekov, tako da se ohrani vodni volumen v njih in prepreči zamuljevanje,“ so razložili na MO Maribor.

Pekrski potok povezuje vsa prizorišča in programske vsebine

Pekrski potok je pravzaprav tista osnovna prvina, ki bo skupaj s pešpotmi in kolesarskimi stezami povezaoval vse posamezne prostore, prizorišča in programske vsebine v kompleksno celoto. „Zasnova parka se vzdolžno organsko zasnuje in poudarja vijuganje potoka. Krajinsko podobo parka se ustvari z vzdolžnimi potmi, vegetacijo, drevorednimi linijami in oblikami programskih območij,“ so zapisali na MO Maribor in dodali: „Ta so členjena s prečnimi potmi, ki se navezujejo na glavno vzdolžno potezo parka in na park navezujejo okoliške soseske.“

Zasaditev struge z avtohtono obvodno vegetacijo

Načrtovano je, da se strugo renaturiranega potoka zasadi izključno z avtohtono obvodno vegetacijo. Parkovne površine bodo posajene z avtohtono in alohtono (parkovno, okrasno) vegetacijo, deloma, v sklopu vrtičkarskih območij, tudi s sadnim drevjem in jagodičjem, so še razložili na MO Maribor. „Saditev je večinoma linijska in gručasta. Drevoredi se uredijo ob prečnih cestah ter ob vzdolžnih poteh ob potoku. Zasnuje se tematske zasaditve okrasnih trav, živic ali druge vegetacije. Sadi se vegetacija, ki bo potrebovala čim manj vzdrževanja in ne bo invazivna,“ so napisali na MO Maribor.

Oglejte si fotogalerijo Pekrskega potoka, kot je v sedanjem stanju, in grafike, ki kažejo potok in prostorsko ureditev po realizaciji:

Oddaj komentar