V teku ena največjih investicij v osnovne šole v Mariboru

FOTO: Google view

Pred dnevi se je začela ena izmed največjih investicij v osnovne šole v zadnjih letih v MO Maribor, izgradnja telovadnice z večnamenskim prostorom in zunanjih površin v OŠ Franceta Prešerna.

Odločitev za investicijo je bila sprejeta, saj je obstoječ objekt telovadnice dotrajan. Objekt stare telovadnice je sicer bil tekoče vzdrževan, vendar je potreben celovite prenove in posodobitve. Na podlagi analize obstoječega stanja je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k izgradnji nove telovadnice, večnamenskega prostora ter spremljajočih prostorov ob telovadnici (garderobe, umivalnice in sanitarije), ureditvi zunanjih vadbenih in ostalih površin na šolskem zemljišču.

Izvajalec del je družba KDO, d. o. o., Gornja Radgona. Skupna vrednost investicije je 2,3 milijona evrov, od česar bo MO Maribor zagotovila 1,1 milijona evrov, sofinanciranje investicije s strani MIZŠ pa je v vrednosti 1,2 milijona evrov.

Previden zaključek gradnje je v drugi polovici leta 2023. Športna dejavnost je široko družbeno koristna aktivnost, izraz dinamike neke družbe in del njene splošne kulture, ki bogati kakovost življenja vsakega posameznika, športni objekti in njihova raba pa so odraz osveščenosti in razvitosti družbe v kateri živimo.

V letu 2021 je Mestna občina Maribor na področju investicijskega vzdrževanja zaključila:
– OŠ Bojana Ilicha: izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev osebnega dvigala (3.513,60 EUR)
– OŠ Malečnik: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo obnove elektro instalacij (5.856,00 EUR)
– OŠ Toneta Čufarja: zamenjava oken v fizikalni učilnici (4.614,24 EUR)
– OŠ Draga Kobala: popravilo strehe na telovadnici matične šole in ureditev prehoda ogrevanja na zemeljski plin na podružnični šoli Brezje (13.556,88 EUR)
– OŠ Slave Klavore: izgradnja večnamenske garaže za vozilo za razvoz šolske prehrane in
spravilo strojev in naprav za urejanje zunanjih površin šole (8.163,76 EUR)
– OŠ Martina Konšaka: zamenjava dotrajanih vrat v kuhinji (4.728,18 EUR)
– OŠ Angela Besednjaka: energetska obnova toplotne podpostaje za ogrevanje šole (72.000,00 EUR) ter izdelava investicijske in projektne dokumentacije za dograditev učilniških prostorov (44.259,81 EUR)
– OŠ Franceta Prešerna: sanacija zunanjega kanalskega priključka (5.596,21 EUR)
– OŠ Leona Štuklja: izdelava projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja padavinskih voda iz strehe telovadnice ter investicijske dokumentacije za ta dela vključno z začetnimi deli za obnovo centralnih sanitarij in sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici (207.840,29 EUR)
– OŠ Rada Robiča Limbuš: popravilo krovsko kleparskih del na šolski stavbi in na telovadnici
(7.061,18 EUR)
– Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha: zamenjava
dotrajanih svetil v pritličju in 1.nadstropju in ureditev sanitarne tople vode v učilnicah
(37.811,60 EUR)
– Objekt na Razlagovi 16, Maribor v upravljanju Zveze prijateljev mladine: sanacija razvoda
centralnega ogrevanja (3.606,32 EUR)
– OŠ Tabor I: obnova kuhinje z opremo – glavnina del (545.554,22 EUR), zaključek načrtovane
obnove v mesecu decembru 2021
Aktivnosti, ki so v letu 2021 v izvajanju in se bodo nadaljevale v naslednjem letu, ob telovadnici OŠ
Franceta Prešerna, so:
– OŠ Bojana Ilicha: dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izvedbo osebnega dvigala
(14.371,60 EUR)
– OŠ Leona Štuklja: zaključek obnove centralnih sanitarij in sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici ter ureditev odvodnjavanja padavinskih voda iz strehe telovadnice do predvidoma
konca januarja 2022 (401.317,71 EUR)
– Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha: energetska
obnova zunanjega stavbnega pohištva (270.072,14 EUR)
– Konservatorij za glasbo in balet: izvedba glavnine del pri izgradnji osebnega dvigala
(sofinanciranje MOM v višini 80.000,00 EUR, prav toliko sofinancira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, razliko do celote pa konservatorij v znesku 45.936,00 EUR). Zaključek gradnje je načrtovan v začetku leta 2022.

Oddaj komentar