Univerza v Mariboru se množično odloča za posek dreves, menijo da ravnajo gospodarno

FOTO: Pixabay.com

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki je zaskrbljen nad posekom dreves v Občini Hoče – Slivnica, in sicer natančneje na območju od Pohorskega dvora do Lovske koče.

Pogled na gozd kot tak, naj bi bil žalosten, močno razrečen. Če se pogleda sosednja območja od drugih kmetov, ki imajo svoje gozdove gosto poseljene, s tem pa nudijo, med drugim, tudi najbolj optimalne pogoje živalim, ki imajo svoj življenjski prostor na tem območju. Razlika o gostoti naj bi bila opazna že vsakemu posamezniku, tudi tistemu, ki se na to ne spozna, zelo vidna pa tudi iz zraka.

Z novinarski vprašanji, če se jim to zdi gospodarno ravnanje, smo se obrnili na Univerzo v Mariboru, kjer v poseku ne vidijo nič spornega, poudarijo pa, da za to najamejo zunanjega izvajalca: “Fakulteta ne razpolaga z ustrezno strojno opremo za izvajane gozdnih del (posek in spravilo), zato na javnem razpisu izberemo zunanjega izvajalca. V ta namen pripravljamo evidenčna naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca za omenjena dela.”

Plačujejo zunanjemu izvajalcu

Zanimalo nas je kakšna potem takem je oprema, s katero ne razpolagajo, ter koliko denarja namenijo zunanjemu izvajalcu za posek: “FKBV bi morala, da bi lahko sama izvajala gozdna dela, razpolagati s traktorjem z nadgradnjo za delo v gozdu (ojačana zaščita kabine traktorja z dodatnimi loki, mrežami ter vgrajenim vitlom za privlačenje lesa) in ostalo opremo, kot so motorne žage in opremo za varno izvajanje poseka ter spravila lesa. Prav tako bi morala fakulteta zaposliti dva usposobljena delavca za gozdna dela, ki morata biti ne samo usposobljena, temveč tudi ustrezno zaščitena, saj so to zelo nevarna dela.”

Zanimalo nas je če, izvajalec sam določi koliko dreves je potrebnih odstranitve ali za to skrbi fakulteta ter koliko je cena. Univerza v Mariboru odgovarja: “Strošek po trenutno veljavni pogodbi znaša 15,50 € brez DDV za m3 posekanega in do kamionske ceste spravljenega lesa. FKBV pri poseku ravna po predhodni pridobitvi odločbe s strani Zavoda za gozdove, ki so za navedeno pristojni, kot je bilo pojasnjeno.”

Menijo, da ravnajo gospodarno in po predpisih

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede razpolaga in gospodari s cca 240 hektarji gozdnih površin, ki se nahajajo v dveh Gozdnogospodarskih enotah: Gozdnogospodarska enota Vzhodno Pohorje in Gozdnogospodarska enota Ruše. V odgovoru nam pojasnijo, da za pravilno gospodarjenje z gozdovi skrbi javna gozdarska služba Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, ki na osnovi desetletnega etata, določenega v Gozdnogospodarskem načrtu, označi drevesa predvidena za posek in jim izda odločbo za sečišče.

V zadnjem desetletju, so posekali med 1.300 – 1.400 m3 različnih gozdnih lesnih sortimentov na leto, razen v letih 2014, 2015 in 2016, ko so zaradi ujm (žledolom, vetrolom in napadi podlubnikov) posekali večjo količino, še pojasnjujejo in dodajo: “V letih 2017 do 2020 smo izvedli gozdnogojitvena dela, sadnjo gorskega javorja in češnje, na vrzelih, ki so nastale zaradi ujem. Tako, da smatramo, da z gozdom ravnamo gospodarno in po vseh predpisih.”

Oddaj komentar