Univerza v Mariboru bo s projektom v vrednosti več milijonov realizirala prvo fazo nadgradnje raziskovalne opreme

Univerza v Mariboru bo z novim projektom v vrednosti 29 milijonov EUR realizirala prvo fazo nadgradnje raziskovalne opreme. Z nakupom nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme do povečane odličnosti v raziskovanju in doseganju širšega družbenega razvoja.

Univerza v Mariboru in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, v vrednosti 29 milijonov evrov.

Gre za infrastrukturni projekt, v katerega cilj je, da Univerza v Mariboru preko nabave nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme dopolni obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavi nove sklope raziskovalne infrastrukture na prednostnih raziskovalnih usmeritvah Univerze v Mariboru:

(1) Napredni materiali in tehnologije,

(2) Zdravje in varna hrana,

(3) Pametni energetski in krožni sistemi.

Univerza v Mariboru je pridobila projekt na podlagi Poziva za oddajo vloge za projekt »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM« s strani MIZŠ. Trajanje projekta je do 30. 6. 2022. Vrednost sofinanciranja znaša 28.982.964,08 EUR, pri tem je delež prispevka Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 80%, delež prispevka Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa 20%. Oprema bo umeščena v obstoječe objekte članic UM.

Z investicijo bo raziskovalcem UM in tudi drugim slovenskim raziskovalcem zagotovljena uporaba najsodobnejše znanstvenoraziskovalne opreme po načelu odprtega dostopa, s tem bo njihovo delo temeljilo na bistveno povečanih znanstvenoraziskovalnih zmogljivostih. V okviru projekta bodo za potrebe dela na nadgrajeni opremi in izvajanja raziskovalne dejavnosti zaposleni raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci v skupnem obsegu 26 FTE.

Oprema RIUM bo prispevala k povečanju obsega in kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, prav tako bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja. S tem sledi celostni viziji, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji Strategije pametne specializacije Slovenije – S4. V povezavi z obstoječimi znanstvenoraziskovalnimi infrastrukturnimi zmogljivostnimi v Sloveniji bo projekt RIUM na svetovni ravni omogočil povečano konkurenčnost področij raziskav in gospodarstva.

Potrebe raziskovalcev UM po znanstvenoraziskovalni opremi so bistveno večje

Projekt RIUM je prvi investicijski projekt širše zastavljenega programa Inovativne odprte tehnologije – IOT. Potrebe raziskovalcev UM po znanstvenoraziskovalni opremi so bistveno večje, tako je predvidena nadgradnja z investicijskima projektoma RIUM 2 in INNOVUM.

Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, je ob tem izjavil: “Pričetek izvajanja projekta RIUM pomeni za Univerzo v Mariboru svojevrstno razvojno prelomnico, saj bo umeščanje vrhunske raziskovalne opreme velikih vrednosti imelo mnogotere multiplikativne učinke na dvig znanstvenoraziskovalne odličnosti, sinergično povezovanje med fakultetami univerze, dvig kakovosti sodelovanja z industrijo ter s tem pomembno prispevalo k pospešenemu razvoju kohezijske regije Vzhodna Slovenija in širšega slovenskega prostora. Izvedba projekta RIUM je pomemben prvi korak na poti uresničitve investicijskih projektov RIUM 2 in INNOVUM.”

Prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, je ob tem izjavil: “Raziskovalne skupine Univerze v Mariboru bodo v okviru investicijskega projekta RIUM pridobile novo vrhunsko raziskovalno opremo, ki jim bo omogočila izvajanje naprednih raziskav na mednarodno primerljivem nivoju. Tako lahko dokaj hitro pričakujemo bistvene znanstvene napredke na njihovih področjih delovanja, ki bodo imeli številne pozitivne učinke na širšo družbo.”

Oddaj komentar