Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po poplavah z neurji

Celična nevihta nad Celjsko kotlino. Foto: Aleš Rozman, Neurje.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za ocenjevanje škode v gospodarstvu na območju prizadetih občin po poplavah z neurji 2. junija 2022. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav z neurji se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki jih sprejemamo do 13. julija 2022.

Oceno škode lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Sevnica, Bistrica ob Sotli, Mestna občina Celje, Dobrna, Kozje, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Mo Velenje, Vransko, Žalec, Kamnik, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dravograd, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

-primarni sektor kmetijske proizvodnje,
-sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013,
-ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.
Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 13. julija 2022 na obrazcu, ki je priložen spodaj, in ki zajema naslednje podatke:

-naziv, matična in davčna številka oškodovanca,
-ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče,
-ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2022.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave junij 2022«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Kontaktne osebe so:

mag. Petra Fras (01 400 31 30),
mag. Miša Osterc (01 400 31 25)
in mag. Alenka Marovt (01 400 31 29).

Oddaj komentar