Gradbeni, okoljski, stanovanjski in drugi inšpektorji napovedujejo več tisoč nadzorov

Vir: pixabay.com

Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija je napovedala, da bodo v letošnjem letu izvedli vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot 2000 nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah. Med drugim bodo okoljski inšpektorji izvedli akcijo nadzorov v centrih za obdelavo mešane komunalne odpadne embalaže v Dravski kotlini in v Murski kotlini. Sicer pa bodo opravili tudi nadzor dela upravnikov večstanovanjskih stavb, gradnje objektov in mnogih drugih področij.

Akcije inšpektorjev za okolje

Okoljski inšpektorji bodo ciljno pregledali pomembnejše vire nitrata za Dravsko kotlino in Mursko kotlino, saj opozarjajo, da sta vodni telesi podzemne vode v teh dveh kotlinah v slabem kemijskem stanju. Zaradi težav pri oskrbi s pitno vodo na tem območju, zaradi onesnaženosti vodonosnikov bo v akcijo vključen tudi nadzor nad rabo vode iz drugega terciarnega vodonosnika Dravske kotline. Preverjali bodo tudi čezmejno pošiljanje odpadkov skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in policije ter tujih nadzornih organov, predvsem na mejnih prehodih. Nadzor bodo izvedli tudi pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj ter vožnjo v naravnem okolju. Prednostno se bo nadzor izvajal na območjih, ki imajo naravovarstveni status. Letos so sicer okoljski inšpektorji že imeli usmerjeno akcijo ravnanja s komunalno odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Opravili pa bodo tudi akcijo nadzora nad petimi nosilci skupnih načrtov glede zbiranja in obdelave te opreme.

Stanovanjski inšpektorji nad upravnike

Stanovanjska inšpekcija bo imela akcije nadzorov nad upravniki, nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter nad rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. Preverili bodo, ali upravniki spoštujejo določbe materialnih predpisov ter ali izvajajo predpisano vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah, pa tudi odgovorno in zakonito poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje.

Slika je simbolična.

Več akcij gradbenih inšpektorjev po vsej državi

Gradbena inšpekcija pa si je v letu 2020 zastavila šest usmerjenih akcij. Dve sta usmerjeni v preprečevanje nastanka nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov. V eni akciji bodo izvajali nadzore gradnje objektov, na katere so jih opozorili, v drugi pa bodo bolj splošno preverjali, ali je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Napovedujejo tudi akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, usmerjeno akcijo nadzorov nad prijavo začetka gradnje, ki bo usmerjena v ugotavljanje, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika. Preverjali pa bodo tudi, ali pri gradnji objektov udeleženci izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Slika je simbolna. Vir: pixabay.com

Geodetski inšpektorji bodo preverjali tudi evidentiranje v katastru

Geodetska inšpekcija bo imela dve usmerjeni akciji nadzora. Prva bo v geodetskih podjetjih za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev podjetij, z drugo pa bodo preverili evidentiranje nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar