Gradbeni inšpektorji v poostrenem nadzoru

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

V usmerjeni akciji nadzorov na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), preverjali ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

V akciji je sodelovalo 6 gradbenih inšpektorjev IRSOP, ki so na gradbiščih novogradenj, med februarjem in oktobrom, opravili 84 inšpekcijskih nadzorov nad uporabo gradbenih proizvodov.

Nadzirali so predvsem uporabo kamnitih agregatov (za uporabo pri inženirskih objektih in za gradnjo cest), bitumenske zmesi (asfalti) in lesenih konstruktivnih elementov pa tudi druge proizvode. Preverjali so:

– ali ima vgrajeni proizvod znak CE (Evropska skladnosti) oziroma izjavo o lastnostih;
– ali sta izjava o lastnosti in CE oznaka popolni;
– ali proizvod s svojimi lastnostmi ustreza projektnim zahtevam;
– ali je certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (oziroma certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje) veljaven ter
– ali se izjava sklicuje na veljavne in primerne tehnične specifikacije

Ugotovitve in ukrepanje

Gradbeni inšpektorji so v okviru akcije, pri različnih subjektih, pregledali uporabo 133 gradbenih proizvodov.

Uvedenih je bilo 77 upravnih postopkov in 5 prekrškovnih postopkov.

Vsi pregledani proizvodi so ustrezali projektnim zahtevam, vendar jih 19 ni bilo danih na trg v skladu s pravili, zato so kršiteljem izdali 16 upravnih in pet prekrškovnih odločb (od tega 5 opominov in en plačilni nalog). Za 20 proizvodov pa postopek še ni zaključen. Za te ugotovitve niso zabeležene.

Pri pregledu 14 bitumenskih zmesi (preverjana so bila pretežno cestišča) in 22 kamnitih agregatov inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti.

Zaskrbljujoča ugotovitev je, da se v veliki meri vgrajujejo lesena ostrešja, ki niso dana na trg v skladu z zakonom.

Gradbeni inšpektorji so namreč pregledali 36 lesenih konstruktivnih elementov ostrešij in kar tretjina pregledanega lesa ostrešij (12) ni bilo certificiranega in ustrezno danega na trg. V 4 primerih se gradnja ni izvajala skladno s projekti za izvedbo. Sicer pa tudi letos inšpektorji ugotavljajo, da so projekti za izvedbo pri določanju lesenh ostrešij preveč ohlapni.

Projekti velikokrat ne določajo detajlov stikovanj, za vezna sredstva ne podajajo zahtev in ne predpisujejo načina vgradnje. Zgodi se celo, da je v Projektih za izvedbo (PZI) predvidena vgradnja tipa proizvodov (navojnih palic, ki naj bi se vbetonirale, betonskih sider, svornikov za povezovanje lesenih elementov), ki se jih pri naših trgovcih ne dobi z ustreznimi listinami (kot gradbene proizvode).

FOTO: Slika je simbolična

Oddaj komentar