Župani 18 občin na delovnem sestanku v Mariboru

V letošnjem letu Skupna občinska uprava Maribor širi svoje delovanje: ob inšpektoratu, redarstvu in varstvu okolja se bodo občine povezovale tudi na področjih notranje revizije, civilne zaščite in urejanja prostora.

Župan Mestne občina Maribor Saša Arsenovič in vodja Skupne občinske uprave (SOU) Maribor mag. Zorica Zajc Kvas sta včeraj, v sredo, na delovnem srečanju gostila županje in župane osemnajstih občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor. Ta je začela delovati s 1. januarjem 2020.

Pripravili poročila o delu v letu 2020

Ob konstruktivni razpravi o sodelovanju v okviru skupne občinske uprave – na področju dela Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva in Skupne službe varstva okolja – so župani tudi podpisali zahtevke za sofinanciranje stroškov delovanja teh služb. Za vse občine je SOU Maribor pripravila zahtevke in poročila o delu v letu 2020, do konca marca pa jih morajo posredovati na ministrstvo za javno upravo, da pridobijo sredstva za sofinanciranje naštetih skupnih nalog. Osemnajst občin iz državnega proračuna za financiranje delovanja SOU v njenem prvem letu pričakuje skupno 507.423 evrov (to je približno 37 odstotkov v lanskem letu nastalih stroškov).

Za sofinanciranje nalog SOU je vsaka občina, ki je vključena vanjo, upravičena do sredstev iz državnega proračuna v višini 30 odstotkov glede na višino v prejšnjem letu za ta namen realiziranih odhodkov svojega proračuna. Ob tem je pogoj za sofinanciranje iz državnega proračuna, da so v SOU vključene najmanj tri občine in da ta za posamezno občino opravlja vsaj eno nalogo. Sofinanciranje se poveča za 5 odstotkov za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna uprava opravlja za občino, vendar skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov višine sredstev za plačila zaposlenim v skupnih občinskih upravah.

Novosti pri sofinanciranju skupnih služb

Vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas je županom tudi predstavila novosti pri sofinanciranju skupnih služb, ki jih prinaša 26. člen Zakona o financiranju občin; posamezni občini, vključeni v SOU, se zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna, in sicer v določenem odstotku glede na odhodke, ki jih je za ta namen realizirala v prejšnjem letu. Zagotovljena so sredstva za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenim v skupnih občinskih upravah, pridobiti pa je mogoče tudi sofinanciranje materialnih stroškov v višini do 20 odstotkov.

V okviru SOU Maribor je bilo v letu 2020 dvanajst občin vključenih v dve nalogi in so tako upravičene do 35 odstotkov sofinanciranja, šest občin pa v vse tri naloge (inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja) in so upravičene do 40-odstotnega sofinanciranja. Župani in županje so se dogovorili, da bodo v prihodnje strokovno znanje in moči, ki so zbrani v posameznih občinah, združevali tudi na področjih notranje revizije, civilne zaščite in urejanja prostora. Skupna notranjerevizijska služba je letos že bila vzpostavljena, še v letu 2021 pa bosta zaživeli tudi Skupna služba urejanja prostora in Skupna služba civilne zaščite.

Ker SOU Maribor izvaja tudi naloge v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb, sta bila na srečanje povabljena tudi direktorja podjetij Snaga, d. o. o., in Mariborski vodovod, d. d., mag. Franc Dover in Miran Jug. Predstojnikom občin sta predstavila zastavljene cilje podjetij in predloge za njihovo uresničitev.

Oddaj komentar