Občina Duplek: Podpis izvajalske pogodbe za razširitev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja

Na Občini Duplek je potekal podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del za razširitev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«.

Izvajalsko pogodbo, v vrednosti 1.898.109,27 evrov brez DDV, sta podpisala župan Občine Duplek Mitja Horvat in direktor izvajalskega podjetja DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, Borut Roškar, v skupnem nastopu s parnterjema Pomgrad d.d. in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o.

Cilj projekta je zagotovitev 99,84 % priključenosti prebivalcev na javno kanalizacijo v aglomeraciji Zgornji Duplek, ki se zaključili z obstoječo čistilno napravo v Dogošah (MO Maribor).

Investicija bo obsegala izgradnjo kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 8.809 m, 8 črpališč ter zamenjavo 1.890 m vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije.
Ureditev dograditve kanalizacije je razdeljena in obdelana po posameznih projektih:
– Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza (Zapolutke, Kamenščak),
– Zabrege,
– Južno od ceste R3-710 (Južno od R3),
– Žitečka vas (Žitečka vas 1),
– Dograditev kanalizacije v Žitečki vasi, 2. faza (Žitečka vas 2),
– Žitečka vas 3. in 4. faza (Žitečka vas 3 in 4).

Investicijska vrednost projekta brez DDV znaša cca 2 mio evrov, od tega je predvidenih sofinanciranih sredstev iz Kohezijskega sklada (85%) in iz Proračuna Republike Slovenije (15%) upravičenih stroškov.

Predviden začetek gradbenih del je odvisen od prejete sofinancerske odločbe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. Projekt se bo izvajal v letih 2020 in 2021.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Oddaj komentar