Bodo v državnem proračunu za leti 2020-2021 mariborski infrastrukturni projekti oškodovani?

Vir: Google Earth

Iz Mestne občine Maribor so ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek poslali dopis v katerem opozarjajo na zmanjševanje sredstev v državnem proračunu 2020 – 2021 za infrastrukturne projekte v občini.

V državnem proračunu 2020 -2021 naj bi namreč znatno zmanjšali sredstva za gradnjo prometne infrastrukture, zato želijo z dopisom opozoriti na dejstvo, da bi tovrstna poteza ogrozila razvoj Mestne občine Maribor in na posledični odmik od zastavljenih ciljev. Te so na mariborski občini sicer sprejeli s strateškimi dokumenti tako Mestne občine Maribor kot Republike Slovenije. Bratuškovo tako pozivajo, da stori vse, da se zagotovijo ustrezni viri financiranja in napredek razvoja občine. Investicije, ki so v letih 2020 in 2021 predvidene na območju mariborske občine, so tako znova pod vprašajem. Ministrstvo o številkah v proračunu za prihodnje leto medtem ne govori, saj da je proračun še v pripravi.

Iz ministrstva so na naša novinarska vprašanja, ki smo jih poslali v zvezi z načrtovanimi infrastrukturnimi investicijami na ravni mariborske občine odgovorili, da sedanje aktivnosti na projektih potekajo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019. “Trenutno sta v pripravi proračuna za leti 2020 in 2021 in bo od končnih številk odvisno ali bo mogoče v prihodnjem letu objaviti razpis za gradnjo podvoza Ledina, daj pri pripravi proračunov prioriteto dajemo EU projektom, ki sov teku,” so še zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo.

Projekt Zahodna obvoznica še vedno stoji

Na mariborski občini medtem opozarjajo na dejstvo, da bi se morala gradnja Zahodne obvoznice Maribora nemudoma nadaljevati na odseku od Lackove do Kardeljeve ceste. Na tem območju, v naselju Radvanje, se namreč soočajo s posledicami podnebnih sprememb in s slabo protipoplavno varnostjo, ki jo dolgoročno rešujejo z izvedbo regulacije vodotokov v sklopu izgradnje Zahodne obvoznice Maribora. “Ker je zadeva kompleksna in je v reševanje vključena tudi Direkcija Republike Slovenije za vode, ki ima ureditev protipoplavne varnosti predvidena določena sredstva, je nujno, da z investicijo pričnemo že v letu 2020. MO Maribor bo v letu 2019 pričela z obnovo Streliške ceste, katere obnova bo v II. fazi obsegala tudi izgradnjo krožnega križišča na Kardeljevi cesti, ki je predmet investicije Zahodne obvoznice Maribora, zato upravičeno pričakujemo, da z ustreznim sofinanciranjem zagotovite ustrezna sredstva,” so zapisali na mariborski občini.

Na infrastrukturnem ministrstvu so medtem pojasnili, da je za izgradnjo 1. etape zahodne obvoznice trenutno v teku pridobivanje zemljišč in odkupi objektov in da je trenutno pridobljenih 90 % parcel. “Predvidevamo, da bomo do konca letošnjega leta pridobili vse potrebne nepremičnine. Izgradnja 1. etape obvoznice se bo financirala na osnovi sklenjenega sporazuma o sofinanciranju z dne, 27.11.2013 med takratno Direkcijo RS za ceste in MO Maribor,” odgovarjajo iz ministrstva.

Za drugo (Kardeljeva – Tržaška) in tretjo etapo (Tržaška preko železniške proge do AC) obvoznice trenutno tečejo postopki umeščanja v prostor, skladno s terminskim planom se usklajujejo projektne rešitve s posameznimi nosilci urejanja prostora, so še odgovorili iz Ministrstva za infrastrukturo.

Neurejen sistem cestninjenja težava

V dopisu mariborske občine še izpostavljajo, da še vedno ostaja neurejen sistem cestninjenja na območju MO Maribor. “Gre za neupravičen režim na dveh vzporednih cestah na vzhodni strani mesta, to sta AC Slivnia – Pesnica in Hitra cesta skozi Maribor. Že večkrat smo predlagali rešitev v izvzetjem hitre ceste iz osnovnih sredstev Darsa in prenos lastništva ter upravljanje na DRSI,” pišejo. Obstaja namreč tudi možnost odkupa te ceste s strani države od Darsa, za kar bi bilo potrebno zagotoviti proračunska sredstva, vendar na občini ustreznega odgovora niso prejeli.

Kamen spotike Malečniški most

Kljub temu, da je Malečniški most trenutno še v lasti in v upravljanju mariborske občine, je Direkcija RS za infrastrukturo prejela pobudo s strani MO Maribor za prekategorizacijo občinske ceste v državno regionalno cesto. In sicer od krožišča pri Malečniškem mostu, čez most do Čufarjeve ceste, ki se nato naveže na ulico Veljka Vlahoviča in do ceste XIV. divizije. Direkcija se s predlagano pobudo strinja, kot pa so navedli na ministrstvu je pred prekategorizacijo potrebno urediti še križišče Maribor – Melje. “Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč, takoj ko bodo le-ta urejena bo DRSI objavila razpis za izvedbo gradbenih del,” odgovarjajo na infrastrukturnem ministrstvu.

Vir: Google Earth

Na občini medtem opozarjajo, da se prevzem in prekategorizacija ceste ter Malečniškega mostu nista izvedla. “V kontekstu ustrezne kategorizacije državnih cest na območju MO Maribor, bi bilo to (prekategorizacijo) potrebno na novo preučiti in določiti,” pišejo na občini.

MO Maribor: Že začete investicije naj se nadaljujejo

Na občini medtem pričakujejo tudi zagotovitev virov financiranja v skladu s sofinancerskim sporazumom za izvedbo skupne investicije izvennivojskega križanja glavne železniške proge na odseku Pragersko – Maribor – podvoz Ledina. “Pričakujemo nadaljevanje že začetih investicij ter zagotovitev proračunskih sredstev,” so zapisali.

Da pa bo investicijska in projektna dokumentacija izdelana do konca leta oziroma v začetku prihodnjega leta pa medtem odgovarjajo na ministrstvu za infrastrukturo. “Javni razpis za izvedbo gradbenih del bo objavljen po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju, predvidoma v drugi polovici leta 2020. Investicijo bosta sofinancirali Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Maribor,” so zaključili.

Mariborska občina je sicer dopis poslala tudi poslancem Kluba 7 (Štajerska), ki bodo na koncu proračuna za leti 2020-2021 tudi potrjevali in mestnim svetnikom.

Oddaj komentar